Vpis v poklicni tečaj

 

Obvestilo o postopku vpisa v redni Poklicni tečaj: predšolska vzgoja (za mladino)

 

V redni Poklicni tečaj: Predšolska vzgoja se je za šolsko leto 2018/19 na razpisanih 34 mest prijavilo 22 kandidatov.

 

Prijavljeni kandidati bodo za vpis morali predložiti (na vpogled):

  • originalno spričevalo 4. letnika gimnazije ali programa srednjega strokovnega izobraževanja;
  • kandidati, ki so končali poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) pa originalno spričevalo zaključnega letnika.

Vpis prijavljenih kandidatov bo v sredo, 26. 09. 2018, v sobi 218 (2. nadstropje) na Kardeljevi ploščadi 16, po naslednjem razporedu:

kandidati s priimkom na črke:  A do vključno M ………….. od 8.30 do 9.30,

kandidati s priimkom na črke: O do vključno Ž ….………. od 9.30 do 10.30,

 

Sprejeti kandidati, ki bodo z originalnimi spričevali dokazali, da izpolnjujejo pogoje za vpis, bodo vpisani. Prejeli bodo predmetnik in urnik.

Začetek pouka bo v ponedeljek, 1. 10. 2018.

 

 

POKLICNI TEČAJ (za mladino): program Predšolska vzgoja

Vpis v šolsko leto 2018/19

 

Za šolsko leto 2018/19 smo razpisali 34 prostih mest za vpis v redni poklicni tečaj (za mladino), program Predšolska vzgoja.

Izobraževanje traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo.  Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi naziv vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok.

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Za uspešno delo po programu poklicnega tečaja Predšolska vzgoja morajo dijaki imeti dober pevski posluh. Pouk poteka v dopoldanskem času, prisotnost pri pouku je obvezna. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

 

Kandidati za vpis se za izbrani program prijavijo s prijavnico za vpis v začetni letnik srednjega izobraževanja (MŠŠ-2-1,20/08), ki je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico.

 Izpolnjeno prijavnico (s priloženimi fotokopijami spričeval) nam kandidati pošljejo do 5. septembra 2018. 

 

Ob prijavi morajo predložiti naslednja dokazila:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili 4. oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali

srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala 3. in 4. l.,

2) kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval 1. in 2. letnika.

 

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12. septembra 2018 na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedene  programe po šolah.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v program poklicnega tečaja po 5. septembru 2018 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo šola s soglasjem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati pisno obveščeni najpozneje do 21. septembra 2018.

 V primeru omejitve vpisa bomo upoštevali naslednja merila za izbiro kandidatov:

– seštevek zaključnih ocen 3. in 4. letnika iz slovenščine, matematike in prvega  tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;

– pri kandidatih, ki so zaključili poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) pa seštevek zaključnih ocen 1. in 2. letnika iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega uspeha.

Kandidati lahko zberejo skupaj največ 40 točk.

 

Vpis in izbira kandidatov bosta potekali do 26. septembra 2018. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval. Začetek pouka bo predvidoma  1. 10. 2018.

Podrobnosti in razmestitve poklicnih tečajev si lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole na spletnih straneh ministrstva.

 

Informacije o vpisu v redni poklicni tečaj (za mladino) dobite pri Jani Hafner, univ. dipl. ped., telefon: 01 /56-51-739 e-mail: jana.hafner@svsgl.si in Cvetki Novak, univ. dipl. psih., tel.: 56 51 731; e-mail: cvetka.novak@svsgl.si

Informacije o poklicnem tečaju v okviru izobraževanja odraslih (šolnina): Jana Hafner, univ. dipl. ped., tel.:: 01 /56-51-739; 040/83-23-43; e-mail: izobrazevanje.odraslih@svsgl.si