Razpis za delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE

21.10.2022

SVET ZAVODA SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE, GIMNAZIJE IN UMETNIŠKE GIMNAZIJE LJUBLJANA, KARDELJEVA PLOŠČAD 28 A, 1000 LJUBLJANA na podlagi sklepa 4. seje Sveta šole z dne 1. 6. 2022

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE.

 

Kandidat (/-ka) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/Kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

 

Predvideni začetek dela bo 1. 4. 2023.

 

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja za polni delovni čas.

 

Izbrani kandidat/Izbrana kandidatka bo imenovan (/-a) za dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom/izbrano kandidatko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – dokazila o:

  • izobrazbi,
  • nazivu,
  • opravljenem strokovnem izpitu,
  • opravljenem ravnateljskem izpitu,
  • delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
  • potrdilo iz kazenske evidence,
  • potrdilo sodišča, da kandidat (/-ka) ni v kazenskem postopku,
  • potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
  • program vodenja zavoda za mandatno obdobje

 

pošljite do 4. 11. 2022 na naslov:

 

SVET ZAVODA SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE, GIMNAZIJE IN UMETNIŠKE GIMNAZIJE LJUBLJANA, KARDELJEVA PLOŠČAD 28 A, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

 

Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo na pošto s priporočeno pošiljko oddana najkasneje na zadnji dan roka.

 

Kandidati/Kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/prejele v zakonitem roku.

 

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAVNATELJA/RAVNATELJICE

 
Dostopnost