Splošne informacije

Plačila dejavnosti, ki so sestavni del programa

Dijak se je dolžan udeležiti vseh aktivnosti, ki jih organizira šola po obveznem delu programa. Kadar organizira šola te dejavnosti tako, da izvedba vključuje stroške vstopnine, bivanja, prevoza in podobno, mora dijak plačati nastale stroške. Če dijak odsotnost opraviči vsaj 24 ur pred napovedanim odhodom razredniku in  učitelju, ki koordinira dejavnost, se mu strošek prevoza, vstopnice ali podobno ne obračuna, razen v primeru, ko je potrebno vnaprejšnje naročilo in plačilo izvajalcu, ki ne povrne denarja glede na dejansko prisotnost dijakov. Dijaki so o podrobnostih posamezne aktivnosti obveščeni z okrožnico, ki določa tudi rok za odjavo udeležbe. Dijaku lahko odpoved – odjavo udeležbe odobri razrednik, saj lahko le on presodi o utemeljenosti odpovedi.

Poslovanje s tajništvom

Potrdila o vpisu izdajamo v tajništvu na obeh lokacijah, v sobi 220 na Kardeljevi ploščadi 16 in B 032 na Kardeljevi ploščadi 28a. Uradne ure so vsak dan od 9.00 do 12.00. V času šolskih počitnic so uradne ure objavljene na spletni strani šole.

Opravičevanje izostankov

Pri opravičevanju odsotnosti dijakov od pouka in drugih obveznosti razredniki
upoštevajo določbe Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah; seznanjamo
pa vas še z nekaterimi OSNOVNIMI pravili šolskega obiska.

1. Starši so dolžni sporočiti odsotnost dijaka še isti dan od 8. do 9. ure razredniku po elektronski pošti ali v tajništvo
(tel.: (01) 56 51 711 ali (01) 56 51 751)

2. Če je dijak odsoten od pouka in se v tem času nahaja v dijaškem domu,
njegovo odsotnost še isti dan sporoči razredniku dežurni vzgojitelj.

3. Starši morajo najkasneje v  petih delovnih dneh po prihodu dijaka k pouku razrednika pisno obvestiti o vzroku odsotnosti.

4. Če dijak ne prinese opravičila pravočasno, se odsotnost šteje za neopravičeno. Dijak dobi neopravičeno uro tudi v primeru, če je neopravičeno odsoten ali neopravičeno zamudi začetek šolske ure.

5. Slabo počutje, bolezen, poškodbe …
V primeru slabega počutja, bolezni ali poškodbe v času pouka dijak ne sme zapustiti šolske stavbe brez dovoljenja. Obvestiti mora učečega učitelja, ali razrednika, ali šolsko psihologinjo ali vodstvo šole.
Po potrebi bomo poklicali starše ali zdravniško pomoč.
Dijak lahko odide domov le ob predhodni seznanitvi in soglasju staršev z odhodom.

6. Če dijak pogosto opravičeno izostaja po dan ali dva, ima razrednik pravico
zahtevati, da starši opravičijo izostanek osebno v tednu dni.

7. Neopravičena odsotnost, ki presega 35 ur v šolskem letu,
se šteje za najtežjo kršitev.

8. Zdravniške preglede morajo dijaki praviloma opraviti izven pouka
(obisk pri šolskem zdravniku, zobozdravniku …).

9. Za vnaprej predvidene izostanke (specialistične preglede, tekmovanja …)
mora dijak  dobiti dovoljenje razrednika.

10. Dijaku lahko dovoli odsotnost od pouka:
• razrednik do 3 dni na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo,
• ravnatelj  nad 3 dni na podlagi pisne vloge z obrazložitvijo in mnenja razrednika,
• učitelj samo od svoje učne ure.

 

 
Dostopnost