Splošna gimnazija

Gimnazijski program zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki predstavlja skupni temelj za vse usmeritve univerzitetnega študija. Izobraževanje traja štiri leta, dijak ga zaključi z maturo. Na naši šoli si prizadevamo ustvariti gimnazijo, ki v prijetnem vzdušju razvija ustvarjalnost, smisel za človečnost in daje kvalitetno znanje za študij na univerzi, zato je smiselno, da se na gimnazijo vpišejo vedoželjni in vztrajni učenci z odličnim ali prav dobrim uspehom.

Za splošni gimnazijski program je značilna temeljita in kvalitetna priprava na maturo. Izbirne predmete (v 2. in 3. letniku) izbere in določi šola tudi ob upoštevanju individualnih interesov in potreb dijakov. Dijaki imajo možnost poglabljati znanja družboslovja, naravoslovja in umetnostne zgodovine.V 4. letniku so ure za izbirne predmete namenjene pripravi na maturo in so odvisne od dijakove izbire izbirnih predmetov na maturi.

Obvezno učenje tujih jezikov: Angleščina predstavlja prvi tuji jezik. Kot drugi tuji jezik dijaki izberejo nemščino, francoščino, španščino ali italijanščino. Glede na interes se lahko oblikujejo posebne skupine z nadaljevalno nemščino za tiste dijake, ki so imeli tri leta nemščino kot izbirni predmet v OŠ. Fakultativno se lahko učijo tudi nemščino, francoščino, španščino, italijanščino, japonščino ali kitajščino.

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča 4. letnik in opravi maturo, ki obsega slovenščino, matematiko tuji jezik in dva izbirna predmeta.

Šola omogoča pripravo na maturo iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov: angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine, fizike, kemije, biologije, geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine, psihologije, sociologije, filozofije in informatike.

Dostopnost