Projekti

1. ERASMUS+ VET AKREDITACIJA ZA OBDOBJE DO LETA 2027
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana je z letom 2022 pridobila
ERASMUS+ VET akreditacijo za obdobje do leta 2027, kar pomeni, da imamo do tega leta
zagotovljene mednarodne mobilnosti za dijake in učitelje v programu predšolska vzgoja (npr.
praktično usposabljanje v tujini, sledenje na delovnem mestu).
S projektnimi dejavnostmi želimo omogočiti izkušnjo opravljanja praktičnega usposabljanja v tuji
državi in s tem spoznavanje in učenje tujega jezika, spoznavanje in seznanjanje z drugo kulturo,
z drugačnim sistemom predšolske vzgoje in preko tega izboljšanje ključnih kompetenc in
spretnosti. Hkrati med cilje prištevamo tudi cilje, ki so vezani na osebnostni razvoj dijakov (krepitev
občutka samozavesti, samostojnosti in osebne zrelosti ter izboljšanje samozavestne komunikacije
v tujem jeziku z naravnimi govorci), cilje, ki se navezujejo na širitev strokovnega znanja dijakov
(primerjalni vidik različnih sistemov predšolske vzgoje, seznanitev z novimi pristopi in metodami
ter načini dela) ter cilji, ki se navezujejo na medkulturne kompetence (spoznavanje in delovanje v
kulturno drugačnem okolju).
Pri učiteljih med prvenstvene cilje šteje pripravljenost za vključevanje dobrih praks in novih metod
v vsakodnevno delo oz. pouk, sodelovanje pri osmišljanju predmetnika (oblikovanje novih
strokovnih modulov) ter na ta način spodbujati inovativnost pri strokovnem delu in ustreznejšo
strokovno povezanost z dijaki programa predšolska vzgoja.
Mednarodna mobilnost dijakov/dijakinj bo trajala 10 delovnih dni, učiteljev/učiteljic pa 5, izvedli jih
bomo med šolskim letom glede na epidemiološko stanje v državah in šolske obveznosti
(predvidoma 35 mednarodnih mobilnosti dijakov in dijakinj 2. ter 3. letnika ter 6 mednarodnih
mobilnosti učiteljev/učiteljic).
Projekt financira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+. Stroški potovanja, bivanja in
osnovni dnevni stroški bivanja v tujini so kriti s strani projekta.
Erasmus+ tim na šoli sestavljajo Jana Hafner, Eva Rolih, Aleš Zobec in Mojca Zupan. Pri izvedbi
pa sodelujejo tudi drugi člani učiteljskega zbora.
DRUGO MEDNARODNO SODELOVANJE
V šolskem letu 2023/2024 bomo nadaljevali tudi z manj formalnimi oz. strukturiranimi oblikami
mednarodnega sodelovanja (organizacija obiskov strokovnih delavcev in učiteljev, vzgojiteljev iz
SVŠGUGL Letni delovni načrt 2023/24
36
Turčije, Irske, Kanarskih otokov, Madžarske, Nemčije, Belgije, Avstrije , Španije, Francije, Danske
… ali obiski naših strokovnih delavcev in učiteljev v tujino).
Med že potrjene mednarodne aktivnosti oz. sodelovanja sodita:
– Sodelovanje s srednjo šolo iz Budimpešte (Újpesti Bródy Imre Gimnázium), kjer bomo v
mesecu oktobru gostili 24 njihovih dijakov pri pouku (predvidoma program umetniška
gimnazija – smer gledališče in film).
– Sodelovanje s srednjo šolo iz Danske (Skolerne i Oure Sport & Performing Arts), kjer bomo
predvidoma v mesecu marcu 2024 gostili 170 njihovih dijakov – izvedba različnih delavnic
za dijake.
 
2. KATIS PROGRAMI
V šolskem letu 2023/2024 bomo izvajali programe objavljene v Katalogu programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, in sicer:
 Program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za
strokovne delavce s srednjo izobrazbo (program IZP).
 Rokavička (glasbena pravljica z lutkami) (program PPU).
 Matematika in jezik za otroke se držita za roke (program PPU).
Prijave potekajo v skladu z razpisom med šolskim letom.
Koordinatorica za program IZP (PAI) je Vesna Lotrič, koordinatorica za program PPU je Jana
Hafner.


3. MREŽA UNESCU PRIDRUŽENIH ŠOL
V tem šolskem letu bomo obeležili nekatere svetovne in mednarodne dneve ter sodelovali v
nacionalnih projektih osnovnih in srednjih šol v okviru ASPnet.
– Unescov ASPnet tek mladih (nosilka projekta Gimnazija Ptuj)
– Dediščina v rokah mladih – Mladi posvojijo spomenik (nosilka projekta OŠ Semič)
– Jezero je – jezera ni (nosilka projekta SGGOŠ)
– Moder stol – nekdo misli nate (nosilka projekta OŠ Maksa Pleteršnika Pišece)
– Obudimo pisanje pisem (nosilka projekta OŠ Zreče)
– Tujejezični recital – Jezik -kultura in tradicija (nosilka projekta Gimnazija Škofja Loka)
Srečanje vseh UNESCO šol v Naklem 27. 9. 2023
Srečanje vseh UNESCO koordinatorjev bo v Ljubljani 20. in 21. 10. 2023. Pri kulturnem programu
sodelujejo tudi dijaki naše šole.
Naša šola pa je nosilka nacionalnega projekta Voda – kaj mi pomeni, ki ga bomo izvedli ob
svetovnem dnevu vode, 22. 3. 2024.
Koordinatorica ASPnet na SVŠGUGL: Katarina Jaklitsch Jakše
4. PROGRAM EKOŠOLA
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja,
namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki
skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in
SVŠGUGL Letni delovni načrt 2023/24
širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastave. To
je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje,
skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).
Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v
prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi
dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo
tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za
življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:
 skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za
okolje in naravo,
 okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem
programu,
 naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.
ŠOLSKI EKOODBOR
Koordinatorji šole: Maša Kukec, Maja Božičnik, Tatjana Lesjak

Vodje projektov: Maša Kukec, Maja Božičnik, Tatjana Lesjak, Tadeja Dermastja, Aleš Confidenti,
Jasna Potočnik, Janja Majcen, Petra Županič, Simona Dolinar Majdič, Petra Kašpar
PROJEKTI
Podnebne spremembe
Ohranjanje biotske pestrosti
Krožnost je naša priložnost
Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Mlekastično! Izberem domače.
Znanje o gozdovih
Odpadkom dajemo novo življenje
Hrana ni za tjavendan
Misija: zeleni koraki
Mladi poročevalci za okolje
Eko-paket
Mladi v svetu energije
Šolska vrtilnica
Altermed
Ekobranje za ekoživljenje
Voda-naše bogastvo
Globe
Ekokviz za srednje šole
RAZNO
Čistilna akcija
Urejanje košev za odpadke
Ločevanje odpadkov (delavnice OIV/IND ure za 1. in 2. letnik PV)
Likovni natečaji
Podnebni tek
SVŠGUGL Letni delovni načrt 2023/24
5. SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter
se usmerja k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave
prehrane in gibanja, duševnega zdravja, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov,
dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev,
konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.
Na šoli bomo organizirali več dejavnosti:
– zdrav življenjski slog (tradicionalni slovenski zajtrk, svetovni dan športa, šolska športna
tekmovanja, predavanja o zdravi prehrani, spanju in o pripravi učnega okolja doma)
– testiranje ŠVZ karton in uporaba aplikacije SloFIT
– dobrodelna tekma v košarki in odbojki med dijaki in profesorji/december 2023
– ogled dokumentarnega filma o energetiki in podnebju za vse dijake in delavnice na temo
segrevanja ozračja ter priprava plakatov
– organizacija delavnic v sodelovanju z ZD Ljubljana/april 2024
– medrazredni turnir v odbojki, nogometu/marec 2024
– krvodajalska akcija
Koordinator dejavnosti je Jan Bregar. Sodelujeta tudi Barbara Pušenjak in Anja Sterle.
6. ŠOLA ODPRTE KOHEZIJE
Dijakinje in dijaki v okviru programa (pilotski projekt 2023/2024) izberejo projekt, financiran iz
kohezijskih sredstev v njihovem lokalnem okolju in na podlagi tega razvijejo svoj projekt
civilnodružbenega spremljanja, s katerim raziskujejo učinkovitost in uspešnost naložb evropske
kohezijske politike. Za raziskavo dijakinje in dijaki uporabljajo javno dostopne podatke in
informacije o projektih, se povezujejo z izvajalci projektov ter v raziskovanje vključujejo lokalno
skupnost.
Izobraževalni program se izvaja hibridno, s projektnim učnim delom, ki združuje:
• asinhrono učenje, značilno za množične odprte spletne tečaje (na voljo prek spletnih seminarjev),
pri čemer dijakinje in dijake spodbujajo in usmerjajo učitelji,
• skupinsko delo,
• interakcijo s koordinatorjem projekta v Sloveniji.
Dijakinje in dijaki, ki bodo sodelovali v pilotnem projektu, bodo:
• spoznali osnove projektnega dela,
• spoznali nekatere osnovne metode in tehnike kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja,
• pridobili znanje o evropski kohezijski politiki,
• pridobili praktične izkušnje procesa poročanja o evropski kohezijski politiki,
• razumeli učinke projektov financiranih s kohezijskimi sredstvi za lokalno skupnost in okolje,
• prejeli informativno gradivo z vsebinami o evropski kohezijski politiki,
• imeli možnost osvojitve nagrade,
• prejeli potrdila o aktivni vključenosti
Program je razdeljen v štiri učne sklope, ki potekajo med šolskim letom:
– zasnova
– analiza
– raziskovanje
– predstavitev
Vodja projekta na šoli je Tadeja Dermastja.
7. DIGITRAJNI UČITELJ
Šola se je prijavila k sodelovanju v konzorcijski prijavi na razpis MVI »Digitrajni, ki je projekt na
nacionalni ravni, ki bo v celotni vertikali izobraževanja povezal vse deležnike. Namen javnega
razpisa je krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih in vodstvenih
delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju (a) digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin
računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.
V obdobju do leta 2026 naj bi se 60% strokovnih delavcev udeležilo 13 dni usposabljanj. Strokovni
delavci bodo povabljeni k prijavi na usposabljanje, ki je predvideno že v novembru.
Koordinatorja sta Aleš Confidenti in Sonja Lajovic

SVŠGUGL obeležuje mednarodne in svetovne dneve

 • dan človekovih pravic
 • svetovni dan otrokovih pravic
 • mednarodni dan prostovoljstva
 • svetovni dan učiteljev
 • mednarodni dan miru
 • svetovni teden otroka
 • mednarodni dan maternih jezikov
 • svetovni dan knjige
 • mednarodni dan strpnosti
 • svetovni dan voda
 • dan Evrope

SVŠGUGL – sodeluje v nacionalnih projektih drugih ASPnet šol

 • MEJA – naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost (Gimnazija Nova Gorica)
 • UNESCO ulični ASP tek mladosti (Gimnazija Ptuj)
 • PLETEMO NITI MREŽE … (OŠ Griže)
 • JEZERO JE – JEZERA NI (SGOGŠ)
 • MENJAJ BRANJE IN SANJE (Gimnazija Ledina)
 • JEZIK – KULTURA – TRADICIJA (Gimnazija Škoflja Loka)
 • MIROVNIŠKI FESTIVAL SLOVENJ GRADEC (Prva osnovna šola Slovenj Gradec)

 

 

 

Dostopnost