Projekti

 

Projekt Mreža zdravih šol – koordinator Maja Božičnik Vasileva

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH  ŠOL (povezava na NIJZ):

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Pozdravljeni vsi,
posredujem vam informacijo s strani regionalne koordinatorice Mreže zdravih šol Slovenije, ge. Branke Đukić.Ostanite negativni in pozitivno naprej, Maja Božičnik VasilevaPOSREDOVANA VSEBINA:
Zaživel je nov telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19:
tel: 080 51 00 – 24 ur na dan – brezplačno03. 11. 2020 je bil vzpostavljen Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19.
Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo 24 ur na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudili izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.
S telefonom želimo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.
Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.Več o tej vsebini na spletni strani NIJZ:
www.nijz.si/sl/zazivel-nov-telefon-za-psiholosko-podporo-ob-epidemiji-covid-19-080-51-00

 

Projekt Ekošola – vodji Maja Božičnik Vasileva in Maša Kukec

Tekmovanje iz kemijskih poskusov. Mentorica: Groleger Rauter, Sergeja

UNESCO ASP na SVŠGUGL

V letu 2002 je naša šola pridobila status UNESCO šole in postala članica danes 90-ih pridruženih šol.

Vključeni smo v središče Ljubljana, ki ga vodi OŠ Ledina.

V vsakem šolskem letu sodelujemo v nacionalnih projektih različnih šol v različnih središčih, obeležimo mednarodne in svetovne dneve z različnimi dejavnostmi, prireditvami, srečanji …

spletna stran središča: http://www.o-ledina.si/strani/41/unesco-aspnet-sredisce

nacionalna spletna stran: www.aspnet.si

mladinska platforma:  http://unesco-mladi.si/

SVŠGUGL obeležuje mednarodne in svetovne dneve

 • dan človekovih pravic
 • svetovni dan otrokovih pravic
 • mednarodni dan prostovoljstva
 • svetovni dan učiteljev
 • mednarodni dan miru
 • svetovni teden otroka
 • mednarodni dan maternih jezikov
 • svetovni dan knjige
 • mednarodni dan strpnosti
 • svetovni dan voda
 • dan Evrope

SVŠGUGL – sodeluje v nacionalnih projektih drugih ASPnet šol

 • MEJA – naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost (Gimnazija Nova Gorica)
 • UNESCO ulični ASP tek mladosti (Gimnazija Ptuj)
 • PLETEMO NITI MREŽE … (OŠ Griže)
 • JEZERO JE – JEZERA NI (SGOGŠ)
 • MENJAJ BRANJE IN SANJE (Gimnazija Ledina)
 • JEZIK – KULTURA – TRADICIJA (Gimnazija Škoflja Loka)
 • MIROVNIŠKI FESTIVAL SLOVENJ GRADEC (Prva osnovna šola Slovenj Gradec)

VODA – KAJ MI POMENI

 • šolski nacionalni projekt, ki ga izvedemo vsako leto in povabimo UNESCO šole, vrtce in ostale udeležence
 • pripravimo likovni natečaj, naravoslovne delavnice, kulturni program, geografske delavnice, igre za otroke in povabimo kakšnega gosta
 • obeležimo svetovni dan vode, 22. 3.

Kretanje in igranje po svetu: Projekt v sklopu programa Erasmus+

Projekt Kretanje in igranje po svetu je dvoletni projekt mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.

V sklopu projekta želimo 32 dijakom 2. letnika in 32 dijakom 3. letnika s pomočjo mednarodne mobilnosti omogočiti priložnost za pridobitev medkulturnih izkušenj, obogatitev strokovnih izkušenj in kompetenc ter hkrati razvijati njihovo  samozavest, samostojnost in osebnostno zrelost.

Projekt Kretanje in igranje po svetu je sestavljen iz vsebinskega dela in praktičnega dela mobilnosti. Vsebinski del zajema organizacijo dveh krožkov, ki se bosta navezovala na  seznanjanje z evropskimi sistemi predšolske vzgoje in njihovimi tradicionalnimi igrami ter na znakovno sporazumevanje z otroki (krožek Igrarije bo organiziran za dijake 2. letnika, krožek Znakovno sporazumevanje z malčki bo organiziran za dijake 3. letnika), pridobivanje zaposlitvenih kompetenc in pridobivanje znanj s področja načrtovanja ciljev dela ter spremljanja napredka otrok.

Vsa pridobljena znanja in kompetence bodo integrirana v 14-dnevno praktično usposabljanje v vrtcih v Angliji (v času praktičnega usposabljanja v marcu 2019). S projektom bomo utrjevali mednarodne stike in ustvarjali nove učne poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli.

S projektom želimo dijakom omogočiti izkušnje, ki jim bodo pomagale pri razvijanju ustreznih kompetenc za vsa področja dela v vrtcu, še posebej potrebnih kompetenc za zagotavljanje primernega okolja v vrtcu, spodbujanje zgodnjega učenja ter zagotavljanje potrebne diferenciacije in individualizacije predšolskih otrok. Pričakujemo, da bodo dijaki zmožni razumeti dinamiko skupine, kjer so združeni otroci iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij, ter da bodo zmožni uporabiti teoretična znanja v neposrednem delovnem okolju. Vsebinska usmeritev projekta je zastavljena v smeri boljše zaposljivosti dijakov, ki bodo sodelovali v mobilnosti. Prav tako pričakujemo pozitivne učinke na  razvoj samozavesti in samostojnosti dijakov ter njihovo osebnostno zrelost.

Projekt financira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški bivanja v tujini so kriti s strani projekta.

Projektni tim na SVŠGL: Maja Krajnc, Jana Hafner, Mojca Zupan in Aleš Zobec.

Projekt financira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški bivanja v tujini so kriti s strani projekta.

Dnevne zapise iz mednarodnih mobilnosti si lahko preberete TUKAJ.

La Melee - Europeana: Projekt v sklopu programa Erasmus+

V šolskem letu 2018/19 zaključujemo projekt v katerem smo skupaj s francoskimi sodelavci iz U-structurenouvelle, Mermoz High School, Leonard de Vinci High School, Jean Vilar theatre in Theatre d’O iz Montpelliera, hrvaškimi iz XVI. gimnazije Zagreb in ZKM Zagreb, s podporo Erasmus+, pripravili  velik gledališki projekt Europeana (po motivih istoimenske knjige Patrika Ourednika). V projekt je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih 15 dijakinj in dijakov naše šole (2. letnik dramsko-gledališke smeri in 3. letnik smeri sodobni ples) pod mentorstvom Mojce Dimec in Sinje Ožbolt.

 

Sodelovanje z vrtci iz Leedsa

V  šolskem letu 2018/2019 bomo v sklopu Erasmus+ projekta sodelovali z organizacijo Tiny Signers iz Anglije, v sklopu katerega nas bodo obiskali strokovni delavci iz vrtcev iz Leedsa v Angliji.

Obisk učiteljev iz Španije

V letošnjem šolskem letu bomo v sklopu Erasmus+ projekta sodelovali tudi z Instituto de educacion secundaria Gabriel Miró iz Španije, v sklopu katerega nas bodo obiskali tamkajšnji učitelji programa Predšolska vzgoja.

Podjetnost v gimnazijah

 Šola je med letoma 2018 in 2022 prvič vključena v nacionalni projekt Podjetnost v srednjih šolah, ki ga vodi in koordinira Zavod za šolstvo RS. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati celosten model spodbujanja kompetence podjetnosti v javno veljavnih izobraževalnih programih splošnih in strokovnih gimnazij, s katerim bi omogočili dijakom prožnejšo prehajanje med gimnazijami in okoljem. V program je vključenih 70 gimnazij iz vse Slovenije.

Predvideni cilji projekta (tako splošni kot konkretni):

 • Opolnomočiti strokovne delavce s kompetencami podjetnosti, ki jih skozi posamične projekte potem prenesejo naprej na dijake.
 • Zagotoviti čim več praktičnih izkušenj in doseči še večje vključevanje SVŠGL v širši prostor
 • Opolnomočiti posamezne dijake in dijakinje preko spodbujanja uporabe pridobljenega znanja, proaktivnega delovanja in samoiniciativnosti
 • Zagotoviti širok nabor znanja in izkušenj – za delovanje na trgu delovne sile in za prožnejši prehod med izobraževanjem in zunanjim okoljem.
 • Dolgoročno vzpostaviti mrežo partnerskih institucij
 • Vzpostaviti odprt izobraževalni model (prihodnosti) v povezovanju preko kulture podjetnosti / opolnomočenja – tako dijakov kot profesorjev
 • Doseči širšo vidnost šole, delovati promocijsko in predstavljati šolo kot sodobno, odprto, ustvarjalno institucijo, v kateri se dijaki in dijakinje pridobivajo ne zgolj strokovne, temveč tudi vseživljenjske kompetence, ki vključuje projektno delo, vključevanje v okolje, samostojno in kreativno mišljenje ter inovativni duh.

Naloge v okviru projekta koordinira strokovni tim šole za projekt. Sestavljajo ga  Bernarda Nemec, Andreja Kopač, Deja Kačič in ravnatelj šole Alojz Pluško. Bernarda Nemec  se bo v okviru podjetnosti posvetila predvsem temam ekologije in prostovoljstva ter sodelovanja z društvi, ki delujejo na teh področjih, Andreja Kopač bo koordinirala delo na področju umetniške gimnazije, posvetila se bo sodelovanju z Galerijo Kapelica, v sodelovanju s katero bo preko konkretnega projekta skušala  opolnomočiti dijake in dijakinje za temo povezovanja umetnosti in znanosti ter rezultate sodelovanja implementirati tako v šolsko produkcijo kot širše. Koordinacijo dela na področju splošne gimnazije bo opravljala Deja Kačič.

V okviru podjetnosti poteka tudi uvajanje Interdisciplinarnega tematskega sklopa (ITS), pri katerem sodelujejo: Bernarda Nemec, Lidija Černuta, Aleš Confidenti,  Cvetka Bevc, Petra Županič in Mojca Dimec.

Projekt Munera3

Skupaj z več  kot 80 šolami iz vse Slovenije smo vključeni v  program za izboljšanje kompetenc zaposlenih,  v našem primeru seveda zaposlenih v vrtcih. Namen programa je povečati vključenost zaposlenih v izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence v skladu s potrebami na trgu dela, povečati zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj zaposlenih. Koordinator programa na šoli bo Jana Hafner.

Projekt Pokit

Projekt Pokit usposablja učitelje in učence za uporabo IKT pri pouku.V okviru projekta POKIT pri vadbi klavirja bomo 1. leto v testni skupini vpeljali aplikacijo za spremljanje vadbe inštrumenta na dijakovem domu. Cilj je zagotoviti 2. nivo digitalnih kompetenc na področju sodelovanja z uporabo digitalnih tehnologij (točka 2.4 Digicomp 2.1). Po končanem testnem obdobju bom skupaj z ostalimi člani projekta evalvirala rezultate in se na njihovi podlagi odločila o širši uvedbi aplikacije.Pri pouku kitare bomo nove medije in tehnologije integrirali: preko mobilne platforme Yousician,  mobilno napravo uporabljamo kot zbirko pripomočkov za učenje kitare (uglaševalec, metronom, snemalnik …), s poslušanjem skladb na spletu vzgajamo kritične poslušalce in razvijamo  lastno spletno aplikacijo za podporo učenja branja not.

V projektu sodelujeta Tatjana Lesjak in Daniel Eyer.

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

V šolskem letu 2018/2019 se je Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana vključila v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Temeljni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu Evropske unije.

26. maja 2019 bodo v Sloveniji potekale volitve v Evropski parlament. Informacije o dogodkih, povezanih s prihajajočimi volitvami, najdete tukaj – klik.

 

 

Dostopnost