Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. sestanku s starši oddelka v tekočem šolskem letu. Volitve vodi razrednik. Predstavnik sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude in ideje s sestankov ter obvešča starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski pošti). Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev je v oddelku izvoljen še namestnik predstavnika sveta staršev z nalogami in po pooblastilu predstavnika staršev.

 
Dostopnost