Obračun stroškov

Dijak se je dolžan udeležiti vseh aktivnosti, ki jih organizira šola po obveznem delu programa. Kadar organizira šola te dejavnosti tako, da izvedba vključuje stroške vstopnine, bivanja, prevoza in podobno, mora dijak plačati nastale stroške. Če dijak odsotnost opraviči vsaj 24 ur pred napovedanim odhodom učitelju, ki koordinira dejavnost, se mu strošek ne obračuna, razen v primeru, ko je potrebno vnaprejšnje naročilo in plačilo izvajalcu, ki ne povrne denarja glede na dejansko prisotnost dijakov (običajno je to prevoz). Dijaki so o podrobnostih posamezne aktivnosti obveščeni z okrožnico ali ustnimi navodili koordinatorja, ki določi tudi rok za odjavo udeležbe. Dijaku lahko odpoved – odjavo udeležbe odobri razrednik, saj lahko le on presodi o utemeljenosti odpovedi.

Za vse aktivnosti preteklega meseca se na podlagi evidentirane prisotnosti oz. prevzemu dijakov in prejetih računov izvajalcev naredi obračun stroškov. Račun se izstavi med 15. in 20. dnem v mesecu, ter pošlje po navadni ali e-pošti staršem oz. skrbnikom, ki ga plačate preko trajnika ali po običajni poti. Od vas pričakujemo redno poravnavanje vseh finančnih obveznosti.

Če želite položnico prejemate po elektronski pošti, izpolnite obrazec za pošiljanje položnice po elektronski pošti (e-položnica) ga oddate v tajništvo šole.

Dostopnost