Pravila Sveta staršev

SVET staršev Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana je organ šole. Na podlagi zakona (ZOFVI UPB5, Ur. l. 16/2007) in Zakona o spremembah in dopolnitveh zakona (ZOFVI – G, Ur. l. 36/2008 in ZOFVI – H, Ur. l. 58/2009 – 66. člen) je na svoji seji dne 29. 9. 2010 sprejel

 PRAVILA

DELOVANJA SVETA STARŠEV

SREDNJE VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev šole:

 

• predlaga nadstandardne programe;

• daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in programih;

• sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

• razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;

• obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;

• voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;

• lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

•  v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;

•  daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja

• imenuje člane UO Šolskega razvojnega sklada;

• se lahko poveže v lokalni oz. regionalni aktiv svetov staršev;

• opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 2. člen

Delo sveta staršev je javno, javnost dela pa se uresničuje z objavo zapisnika sestankov na oglasni deski, na spletni strani šole ter s posredovanjem zapisnika članom sveta staršev.

II. SESTAVA SVETA STARŠEV

3. člen

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu. Volitve vodi razrednik. Predstavnik sveta staršev zastopa oddelek in posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski pošti). Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev sta v oddelku izvoljena še dva namestnika predstavnika sveta staršev z nalogami in po pooblastilu predstavnika staršev.

III. DELOVANJE SVETA STARŠEV

 4. člen

Svet staršev izmed sebe izvoli predsednika sveta staršev in njegovega namestnika. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika so lahko tajne ali javne. Člani sveta sprejmejo sklep o načinu glasovanja ter oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika sveta in njegovega namestnika. Predlog kandidata lahko poda vsak član sveta staršev, predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje s kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se zapiše v zapisnik.

 5. člen

Mandat članov sveta staršev traja 1 leto in se lahko ponovi. V začetku šolskega leta starši oddelka volijo predstavnika oddelka ali potrdijo dotedanjega. Mandat predsednika in namestnika traja do štiri leta oz. je vezan na status dijaka na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana in se lahko ponovi. Predstavnika oddelka v svetu staršev se lahko predčasno odpokliče na roditeljskem sestanku in izvoli novega predstavnika do izteka mandata prvotno izvoljenega predstavnika.

Predsednik oziroma njegov namestnik sta lahko predčasno razrešena na lastno željo ali če tako sklene večina prisotnih članov na sestanku, kjer je razrešitev predhodno uvrščena na dnevni red.

Ob razrešitvi se na isti seji izvoli novega predsednika in/ali namestnika sveta staršev za obdobje do izteka mandata prvotno izvoljenega.

Član sveta staršev ne sme biti zaposleni delavec šole.

 6. člen

Sestanek sveta staršev se skliče najmanj trikrat letno oziroma v skladu s programom dela sveta staršev. Sklicuje ga predsednik sveta staršev. Sestanek skliče tudi na zahtevo najmanj 1/3 članov ali na zahtevo ravnatelja šole.

Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

Člani sveta staršev lahko pooblastijo predsednika, da v primeru večinskega soglasja na seji prisotnih članov k posameznim sklepom, ob siceršnjem nedoseganju potrebne udeležbe na seji, pridobi naknadno soglasje odsotnih članov. Z naknadno veljavnostjo posameznega sklepa se pisno seznani vse člane sveta staršev.

Na seje sveta staršev so praviloma vabljeni ravnatelj in predstavniki aktivov.

7. člen

Sejo sveta staršev vodi predsednik sveta staršev. O poteku seje zapisnikar, ki ga zagotovi šola, vodi zapisnik. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik sveta staršev. Zapisnik mora biti praviloma zapisan v sedmih dneh po sestanku sveta staršev in ga šola posreduje vsem članom sveta staršev in ravnatelju.

Zapisnik in vsi ostali akti, spisi in dokumenti v zvezi z delom sveta staršev se hranijo v arhivu šole.

IV. NALOGE SVETA STARŠEV

8. člen

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo. Poleg zakonsko opredeljenih nalog v 1. členu teh pravil lahko svet staršev še:

• sprejema letni program delovanja sveta staršev;

• obravnava in poda svoje mnenje o vseh vprašanjih, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet staršev;

• voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika;

• imenuje člane delovnih skupin;

• zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole;

• odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami;

• sprejema dopolnitve in spremembe Pravil o delovanju sveta staršev z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev.

 9. člen

Predsednik sveta staršev :

• predstavlja svet staršev,

• sodeluje z ravnateljem šole,

• sprejema pobude in določa dnevni red ter vodi seje sveta staršev,

• skrbi za realizacijo sklepov sveta staršev,

• je lahko član sveta šole oz. se kot vabljen udeležuje sej sveta šole,

• izvaja druge naloge, za katere ga zadolži in pooblasti svet staršev.

 10. člen

Namestnik predsednika sveta staršev opravlja tiste naloge, za katere ga pooblasti predsednik sveta staršev.

 11. člen

Predstavniki sveta staršev v svetu šole posredujejo mnenja in pobude ter zastopajo sklepe sveta staršev.

12. člen

 Starši lahko za pomoč pri sprejemanju odločitev in izvajanje nalog sveta staršev oblikujejo delovne skupine, sestavljene iz najmanj treh članov. Lahko pa skupaj z vodstvom šole oblikujejo delovne skupine, v katerih so tako predstavniki sveta staršev kot predstavniki, imenovani s strani vodstva šole. V delovno skupino so lahko imenovani tudi zunanji strokovnjaki in sodelavci z določenega področja.

Delovna skupina se lahko oblikuje za izvršitev posamezne naloge ali za preučitev določenega problema. Pripravi predloge, ki jih obravnava in v sklepih ovrednoti (sprejme ali zavrne) svet staršev.

V. ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA ZA SVET STARŠEV

 13. člen

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Strokovno – tehnične in organizacijske naloge za svet staršev opravljajo strokovne službe šole.

VI. KONČNA DOLOČBA

14. člen

Pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme svet staršev.
Številka: 81/2010                                                                           Ravnatelj:

Ljubljana, 29. 9. 2010                                                                   Alojz Pluško, prof.

 
Dostopnost