Šolska prehrana

V šolskem letu 2023/24 bodo imeli dijaki na voljo šolsko malico po razporedu. Dijaki predšolske vzgoje bodo malicali v restavracij v stavbi A – restavracija Oaza PEF;  dijaki gimnazije in umetniške gimnazije bodo malicali v jedilnici dijaškega doma Bežigrad.

Malico prevzamete v jedilnici v stavbi A ali  v jedilnici Dijaškega doma Bežigrad z dijaško izkaznico. Vsak dijak ali dijakinja prevzame svojo malico. Na izbiro imate štiri menije, ki jih prevzamete v času, ki je za vaš razred določen v razporedu Prevzem šolske malice (vaš odmor še vedno traja 35 minut, samo čas prevzema, na prevzemnem mestu, je skrajšan na 10 minut). Pred vašo uro prevzema malice ne hodite v jedilnico.

Prehrana – urnik od 13.3. 2024

anketa DDB 2023-2024

anketa OAZA 2023-2024

Pravila šolske prehrane

Zakon o šolski prehrani

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in  Zakonom za uravnoteženje javnih financ. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Dokumente, ki  v zvezi s prehrano spadajo na področje Ministrstva za zdravje, lahko najdete na spletni strani Ministrstva  za  zdravje.

 

Svet šole je sprejel Pravila šolske prehrane SVŠGUGL, ki so objavljena na spletni strani šole. Posebej opozarjamo na spoštovanje določil glede prijave, odjave in plačevanja malic.

Osnovna pravila na šoli:

 1. Dijaki malicajo v restavraciji Oaza PEF (predšolska vzgoja) in restavraciji Dijaškega doma Bežigrad (gimnazija in umetniška gimnazija).
 2. Po obroku pospravijo za seboj in ostanke hrane ter druge odpadke primerno sortirajo v pripravljene posode, sicer se njihovo ravnanje sankcionira v skladu s šolskim redom.
 3. Prijave in odjave malice zaradi odsotnosti dijaka potekajo preko spleta.
 4. Obrazec za preklic in odjavo šolske prehrane je na spletni strani šole.
 5. Starši (ali dijaki sami, če so jim to starši na prijavi dovolili) so dolžni pravočasno odjaviti posamezni obrok. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9. ure (za naslednji dan). V nasprotnem primeru odsotnosti ne upoštevamo pri obračunu.
 6. Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ni mogel pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico, in sicer za prvi dan odsotnosti (v primeru subvencije dodatno obvestite odsotnost na elektronski naslov: petra.plecnik@svsgugl.si). Odsotnost je potrebno evidentirati preko spleta v tekočem dnevu do 9. ure dopoldne.
 7. Starši ali dijak so dolžni malico po prihodu v šolo ponovno prijaviti.
 8. Plačevanje prehrane poteka s položnicami.
 9. Dijaki so se dolžni pri malici identificirati z dijaško izkaznico in elektronskim pripomočkom, ki ga bo določil zunanji izvajalec.
 10. Nadzor nad koriščenjem obrokov izvajajo predstavniki izvajalca, in sicer razdeljevalci malice.
 11. Vse informacije o šolski malici se objavljajo na spletni strani šole.
 12. Za vse informacije, pritožbe, reklamacije ipd. je zadolžena Petra Plečnik (e-naslov: petra.plecnik@svsgugl.si).
Dostopnost