Šolska prehrana

V šolskem letu 2018/19 bodo imeli dijaki na voljo šolsko malico po razporedu. Dijaki predšolske vzgoje bodo malicali v restavraciji 123 – Slorest; dijaki gimnazije in umetniške gimnazije bodo malicali v jedilnici dijaškega doma Bežigrad.

Prehrana – urnik od 4. 4. 2019

Pravila šolske prehrane

Zakon o šolski prehrani

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  (Ur. l. RS št. 3/2013)  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010  in 40/2011) in  Zakonom za uravnoteženje javnih financ(Ur. l. RS št. 40/2012). Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

Dokumente, ki  v zvezi s prehrano spadajo na področje Ministrstva za zdravje, lahko najdete na spletni strani Ministrstva  za  zdravje.