Knjižnični red

 

 • Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica enakopravno zagotavlja storitve vsem članom šolske skupnosti ne glede na starost, spol, narodnost, jezik, versko pripadnost ali socialni status. Uporabnikom s posebnimi potrebami so zagotovljene posebne storitve.

 • Delovni čas knjižnice

Šolska knjižnica ima ob vhodu ter na spletni strani, javno objavljen delovni čas knjižnice.

 • Pravice in dolžnosti uporabnikov

Člani šolske knjižnice so vsi dijaki Srednje vzgojiteljske šole in Gimnazije Ljubljana in vsi zaposleni na šoli.

Izposoja je možna z dijaško izkaznico (ali drugim veljavnim osebnim dokumentom, dokler dijak ne dobi dijaške izkaznice).

Vsak član si lahko izposoja gradivo le na svoje ime. Posojanje ni dovoljeno. Izposoja na tuje ime ni dovoljena. Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno.

Z izposojenim gradivom mora uporabnik ravnati skrbno. Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik gradivo nadomestiti z po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

 • Izposoja knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva je brezplačna, razen medknjižnične izposoje. V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničar časovni rok izposoje primerno skrajša.

Dijaki 1., 2. in 3. letnikov si lahko izposodijo gradivo čez počitnice v dogovoru s knjižničarjem. Dijaki zaključnih letnikov morajo vrniti gradivo do konca pouka.

Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si lahko potrebno gradivo izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarjem.

Izposoja na dom:

 • knjižno gradivo za 21 dni,
 • serijske publikacije za en teden, razen najnovejše številke, ki je na voljo za čitalnico,
 • neknjižno gradivo za sedem dni.

Gradivo je mogoče podaljšati, če po njem ni drugega povpraševanja, in sicer:

 • knjižno gradivo za 7 dni,
 • serijske publikacije za 7 dni,
 • neknjižno gradivo za 7 dni.

Uporabniki si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva.

Uporabniki si ne morejo izposoditi novega gradiva, če imajo izposojeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče.

Prezenčna ali čitalniška izposoja pomeni izposojo za tekoči dan za delo v prostorih šole (v knjižnici, v razredu…). To gradivo mora obiskovalec vrniti še isti dan.

 • referenčno gradivo, ki se uporablja v čitalnici (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi …),
 • neknjižno gradivo (CD-ji, videokasete …),
 • polpublikacije.

To knjižnično gradivo si je mogoče izposoditi izjemoma za uporabo pri pouku oz. za fotokopiranje ob upoštevanju avtorskih pravic.

Medknjižnična izposoja je mogoča za vse zunanje uporabnike preko katere koli registrirane knjižnice. Medknjižnično ne izposojamo učbenikov, knjig za domače branje, redkega in antikvarnega gradiva. Gradivo je mogoče podaljšati, če po njem ni drugega povpraševanja.
Roki izposoje se ustrezno skrajšajo ob koncu šolskega leta, ko morajo uporabniki praviloma vrniti gradivo do zaključka pouka. Po dogovoru si lahko uporabniki izposodijo gradivo tudi za čas poletnih počitnic.

 •  Obnašanje v prostorih knjižnice in odnos do knjižničnega gradiva

Od uporabnikov pričakujemo normalno uporabo in varovanje gradiva. Če je gradivo poškodovano, uporabnik ob izposoji oz. čim prej opozori knjižničarko, če sama ne opazi poškodbe.

 

Odnašanje neizposojenega knjižničnega gradiva je kršitev reda.

Knjižnični in čitalniški prostori so namenjeni učenju, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov, zato morata biti v njih mir in tišina.

Obiskovalci uporabljajo prostore knjižnice in čitalnice tako, da ne motijo ostalih uporabnikov.

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov.

Uporaba računalnikov

Pred uporabo računalnika v evidenčni zvezek, ki ga dobite pri knjižničarki vpišete ime, priimek, razred ter čas uporabe.

Pri uporabi računalnika ni dovoljeno:

 • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih,
 • obiskovanje spornih spletnih strani (strani nasilja, pornografije, igre na srečo …),
 • vnašanje osebnih podatkov.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do uporabe računalnika.

Prednost pri uporabi računalnika imajo dijaki, ki uporabljajo računalnik za šolsko delo.

 

Katarina Jesih Šterbenc, univ.dipl.bibl.

 
Dostopnost