OIV in IND/KROŽKI

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh programov. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole izvajajo OIV/IND same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

 • Vsebine oz. dejavnosti, obvezne za vse dijake.
 • Vsebine oz. dejavnosti, povezane z dijakovo prosto izbiro.

Šola je pedagoško in organizacijsko odgovorna za izvedbo obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. Med šolskim letom organizira vsebine z različnih področij:

 • knjižnično-informacijska znanja
 • zdravstvena vzgoja
 • državljanska kultura
 • učenje za učenje
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje
 • kulturno-umetniške vsebine (dramske in filmske predstave, ogled razstav, recitali)
 • športni dnevi.

Vsebine, ki so povezane z dijakovo prosto izbiro, razrednik prizna za tekoče šolsko leto. Dijak jih lahko izbere iz pisane ponudbe na šoli (naštete so v publikaciji) ali izven nje. Čas izvedbe obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti je vnaprej določen in se lahko med šolskim letom izjemoma spremeni.

PROSTA IZBIRA UR OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN IN INTERESNIH DEJAVNOSTI:

 1. aktivnosti v pevskem zboru ali na drugem kulturno-umetniškem področju na šoli,
 2. tečaji tujih jezikov na šoli,
 3. aktivna udeležba v šolskem krožku,
 4. gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,
 5. raziskovalna naloga,
 6. tečaj cestnoprometnih predpisov,
 7. tekmovanje v znanju,
 8. prostovoljno socialno delo,
 9. šolske predstave in prireditve,
  10. različne športne aktivnosti v okviru projekta Mladi za mlade (Zavod za šport Planica),
  11. ekskurzije na šoli.

Dijak si, do števila zahtevanih ur OIV/IND v posameznem letniku in programu, izbere dejavnosti na šoli, polovico ur pa mu lahko razrednik prizna tudi za izvenšolske dejavnosti (glasbena šola,  gledališki, filmski in glasbeni abonmaji,  tečaj cestnoprometnih predpisov,  pedagoško delo v gasilski,  planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, organizirano prostovoljno socialno delo).  Izjema so le dijaki s statusom, ki so jim manjkajoče ure priznane s sklepom o prilagoditvah.

V šolskem letu 2020/2021 ne bomo izvajali krožkov. V primeru sproščanja ukrepov in novih odredb Vlade bomo predvidoma tudi prilagodili izvajanje krožkov.

Dostopnost