Pedagoško-andragoško izobraževanje

PROGRAM PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKEGA IN SPECIALNOPEDAGOŠKEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE S SREDNJO IZOBRAZBO (PAI)
Koordinatorka: Vesna Lotrič; tel.: 01 56 51 715, 01/5651 – 711 (tajništvo), vesna.lotric@svsgugl.si
Št. ur: 180 (v več delih) št. udeležencev: 30
Ciljna skupina: laboranti, inštruktorji, učitelji praktičnega pouka ali drugi strokovni delavci z največ srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Vpisni pogoj: kdor ima srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo. Program ni namenjen kandidatom, ki imajo zaključeno univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo oziroma zaključen prvo- ali drugostopenjski bolonjski študij.

Cilji:
Udeleženci se usposobijo za načrtovanje in izvedbo pedagoškega procesa ter za vodenje šolske dokumentacije, spoznajo in obvladajo temeljne zakonitosti učenja in poučevanja, spoznajo in razumejo razvojne značilnosti otroka, mladostnika in odraslega ter pomen upoštevanja posebnosti posameznika in njegovih posebnih potreb, spoznajo in razumejo psihosocialne odnose pri izobraževanju in delu ter razvijajo sposobnost za uporabo temeljnih načel za delo z otroki, mladostniki in odraslimi ter z otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami.

Predavatelji in teme:

  • Razvojne značilnosti in psihološke osnove učenja – Bernarda Nemec 50 P
  • Načrtovanje in izvajanje učnega procesa – Vesna Lotrič 40 P
  • Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike – Maja Krajnc 20 P
  • Praktično pedagoško delo – Jana Hafner 10 PP
  • Strategije in metode praktičnega izobraževanja – Jana Hafner 60 D

Obveznosti: prisotnost na predavanjih (vsaj 80 %) ter opravljene obveznosti po predmetniku. Po uspešno zaključenem programu kandidati pridobijo potrdilo, ki je javno veljavna listina.

Pogoji:
Študijski program se praviloma izvaja kot izredni študij, ob koncu tedna (petek popoldne, od 16.30 dalje, in v soboto dopoldne, od 8.30 dalje) v skladu z epidemiološkimi ukrepi.

Št. izpeljav : 1

Rok prijave: 31. 10. 2022 preko sistema Katis

Predvideni čas izpeljave: 11. 11. 2022–31. 8. 2023

Kraj izvedbe: SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA, GIMNAZIJA IN UMETNIŠKA GIMNAZIJA LJUBLJANA

Predvidena kotizacija: 650,00 €
Opombe: Kandidati dobijo dodatne informacije po e-mailu: vesna.lotric@svsgugl.si, osebno na telefonski številki 01/5651 – 715 oz. 01/5651 – 711 (tajništvo). Če bo potrebno sprejeti sklep o omejitvi vpisa, bodo imeli prednost kandidati, ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter imajo priporočilo delodajalca.

Dostopnost