Predšolska vzgoja

• Izobraževanje po programu predšolska vzgoja traja štiri leta in vključuje splošnoizobraževalne ter strokovne predmete. Zasnovan je kompetenčno, sestavljen iz različnih obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, izbirnosti ter odprtem kurikulu.

• Obvezni strokovni moduli: veščine sporazumevanja, pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, kurikulum oddelka v vrtcu, razvoj in učenje predšolskega otroka, varno in zdravo okolje, igre za otroke, ustvarjalno izražanje, naravoslovje za otroke, družboslovje za otroke, matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok, informativno komunikacijska tehnologija.

• Izbirni moduli: likovno izražanje, glasbeno izražanje, plesno izražanje, šport za otroke, multimedije

• V okviru modula ustvarjalno izražanje se dijaki učijo igrati na instrument (klavir, kitara), za uspešno delopo programu morajo imeti dober posluh.

• Dijaki 3. letnika med letom pripravijo kratko predstavo, ki jo ob koncu šolskega leta predstavijo otrokom.

• Naši dijaki sodelujejo tudi na javnih prireditvah za otroke.

• Del izobraževanja poteka v vrtcih, pri bodočih delodajalcih. Dijaki 1., 2. in 3. letnika imajo ta del izobraževanja organiziran strnjeno – en teden ali dva v vsakem letniku. V 4. letniku opravljajo praktično usposabljanje z delom v vrtcu predvidoma en dan v tednu skozi vse šolsko leto. Pri izbiri vrtca upoštevamo želje dijakov.

• Po uspešno zaključenem četrtem letniku in opravljeni poklicni maturi, ki obsega 2 obvezna in 2 izbirna predmeta, dijak pridobi naziv vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok. Na poklicni maturi so naši dijaki izjemno uspešni, med njimi je vsako leto nekaj zlatih maturantov.

• Po zaključenem štiriletnem izobraževanju se dijaki lahko zaposlijo v vrtcu, kjer opravljajo poklic pomočnika vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih otrok, ali pa nadaljujejo šolanje.

Glasbeno področje

Predstave za otroke

Ostali dogodki

Dostopnost