Predšolska vzgoja – SSI

PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA – srednje strokovno izorbaževanje

Prenovljen program predšolska vzgoja je zasnovan kompetenčno, sestavljen je iz različnih obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, izbirnosti ter odprtem kurikulu.

Redni program srednjega strokovnega izobraževanja traja 4 leta in vključuje številne splošnoizobraževalne predmete (slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, fizika, kemija, biologija, športna vzgoja).

Med obvezne strokovne module spadajo: veščine sporazumevanja, pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, kurikulum oddelka v vrtcu, razvoj in učenje predšolskega otroka, varno in zdravo okolje, igre za otroke, ustvarjalno izražanje, naravoslovje za otroke, družboslovje za otroke, matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok, informativno komunikacijska tehnologija.

Med izbirne module, ki so na voljo za izbiro v 4. letniku, pa spadajo likovno izražanje, glasbeno izražanje, plesno izražanje, šport za otroke in multimedije.

Del izobraževanja poteka v vrtcih, pri bodočih delodajalcih.

Za uspešno šolanje v programu ter za kasnejše uspešno delo v vzgojiteljskem poklicu so pomembne naslednje osebnostne lastnosti: komunikativnost, ustvarjalnost, vedoželjnost, organizacijske sposobnosti, telesna spretnost, interes za delo z ljudmi, pripravljenost pomagati, čut odgovornosti in fleksibilnost.

PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA – srednje strokovno izobraževanje

Trajanje izobraževanja je odvisno od števila izpitov, ki jih mora udeleženec oziroma udeleženka izobraževanja odraslih opraviti, in se določi ob vpisu. Nekateri udeleženci in udeleženke zaključijo program v dveh letih, nekateri pa zaradi števila izpitov oziroma drugih obveznosti v svojem življenju izobraževanje na naši šoli zaključijo v več kot dveh letih. Izobraževanje je primerno za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo. Predvideno trajanje izobraževanja:

  • če ima udeleženec oziroma udeleženka zaključeno osnovno šolo in nobene srednje šole – 4 leta,
  • če ima udeleženka oziroma udeleženec zaključeno nižjo poklicno šolo – 3 leta,
  • če ima udeleženec oziroma udeleženka zaključeno srednjo poklicno šolo – 2 leti,
  • če je udeležencu oziroma udeleženki izobraževanja odraslih ostalo manjše število obveznosti iz zadnjega letnika srednjega strokovnega ali poklicno-tehničnega izobraževanja – 1 leto in pol.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih mora udeleženec opraviti za dokončanje 4-letnega izobraževalnega programa predšolska vzgoja. Izobraževanje poteka v skladu z individualnim organizacijskim modelom izobraževanja odraslih, se pa udeleženci in udeleženke udeležujejo predavanj iz strokovnih modulov v okviru poklicnega tečaja.

Dostopnost