Svet šole

Svet šole deluje kot organ upravljanja zavoda in kot drugostopenjski organ pri odločanju v posameznih zadevah, za katere je pooblaščen s predpisi, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.

Pri izvrševanju svojih nalog je odgovoren za zakonitost dela v skladu s predpisi.

Svet zavoda ima 13 članov, in sicer: 3 predstavnike ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavnike staršev dijakov in 2 predstavnika dijakov.

Sklep o ustanovitvi SVŠGL

 
Dostopnost