Svet šole

Svet šole deluje kot organ upravljanja zavoda in kot drugostopenjski organ pri odločanju v posameznih zadevah, za katere je pooblaščen s predpisi, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda.

Pri izvrševanju svojih nalog je odgovoren za zakonitost dela v skladu s predpisi.

Svet zavoda ima 13 članov, in sicer: 3 predstavnike ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavnike staršev dijakov in 2 predstavnika dijakov.

Sklep o ustanovitvi SVŠGL

Šolsko leto 2019/2020

9. redna seja Sveta šole bo v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 16. 30, v učilnici A210.