Poklicna matura

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2024

Datum Dogodek / predmet
15. november 2023 Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
30. marec 2024 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
19. maj 2024 Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov
25. maj 2024 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli
29. maj 2024 Slovenščina – pisni izpit
1. junij 2024 Angleščina – pisni izpit
6. junij 2024 Vzgoja predšolskega otroka – pisni izpit
8. junij 2024 Matematika – pisni izpit
10. junij 2024 –

21. junija 2024

Obdobje ustnih izpitov in 4. predmet (zagovor) *
4. julij 2024 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
7. julij 2024 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

* OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2024. 

I     N     F     O     R     M     A     C     I     J     E

O          P     O     K     L     I     C     N     I          M     A     T     U     R     I

 

 

Kdo lahko PRISTOPI k poklicni maturi na naši šoli

Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana lahko k poklicni maturi pristopijo:

 • kandidatke in kandidati, ki so uspešno končali 4. letnik programa predšolska vzgoja (srednje strokovno izobraževanje),
 • kandidatke in kandidati, ki so uspešno zaključili poklicni tečaj programa predšolska vzgoja.

Da bi lahko pristopili k poklicni maturi, morate opraviti vse obveznosti, določene z izobraževalnim programom.

PREDMETI poklicne mature

Predmeti na poklicni maturi se delijo na skupni in izbirni del. Kandidati in kandidatke tako opravljajo štiri predmete.

 • Prvi predmet: slovenščina
 • Drugi predmet: Vzgoja predšolskega otroka
 • Tretji predmet: matematika ALI angleščina ALI nemščina
 • Četrti predmet: Izpitni nastop in zagovor (trije nastopi in en zagovor)
Uveljavljanje pravice do PRIZNAVANJA IZPITOV (PREDMETOV)

Kandidatkam in kandidatom, ki so predhodno že opravljali (ne pa nujno tudi – v celoti – opravili!) katerikoli zaključek izobraževanja na isti ravni zahtevnosti, se lahko prizna:

 • 1. predmet: slovenščina,
 • 3. predmet: matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina ali italijanščina).

Čeprav v okviru poklicne mature ne boste opravljali vseh predmetov, se morate prijaviti na vse štiri predmete poklicne mature, vendar pri tistih predmetih, ki jih želite uveljavljati, v prijavo v oklepaju napišite še uvelj. Prijavi obvezno priložite tudi tudi prošnjo za uveljavljanje izpitov, v kateri pojasnite svoj položaj (primer prošnje lahko dobite pri tajniku poklicne mature in v spletni učilnici). Prošnji obvezno priložite tudi kopije ustreznih dokumentov: obvestilo o uspehu na splošni/poklicni maturi/zaključnem izpitu. Če ste prošnjo in dokumente že oddali ob prejšnji prijavi ali ob vpisu v poklicni tečaj, vam tega ni potrebno ponovno oddajati. Vsekakor pa mora biti iz prijave jasno razvidno, katere predmete boste dejansko opravljali, kateri pa vam bodo priznani.

Od tujih jezikov lahko uveljavljate le tiste, za katere obstajajo predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo. To so: angleščina, nemščina in italijanščina. Žal vam drugih jezikov na poklicni maturi ne moremo več priznati kot opravljenega tretjega predmeta.

Tistim, ki ste v preteklosti že zaključili katerokoli izobraževanje na isti ravni zahtevnosti, ob zaključku izobraževanja pa niste opravljali niti matematike niti tujega jezika (običajno so to zaključni izpiti, ki so bili sestavljeni iz maternega jezika ter dveh strokovnih predmetov), lahko priznamo oceno matematike ali tujega jezika na podlagi spričevala iz zaključnega letnika.

Primer ustrezno izpolnjene rubrike 16 za tiste kandidatke in kandidate, ki boste uveljavljali pravico do priznavanja posameznih predmetov.

pRIJAVA NA POKLICNO MATURO_PREDMETI

Kandidati in kandidatke S POSEBNIMI POTREBAMI

Da bi lahko izkazali svoje znanje in sposobnosti, imajo pravico do prilagojenega načina izvajanja poklicne mature:

 • kandidati in kandidatke z odločbami o usmeritvi na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 • kandidati in kandidatke, ki so v preteklosti na prilagojen način že opravljali poklicno ali splošno maturo (za kar so pridobili ustrezen sklep Državne komisije za poklicno oz. splošno maturo),
 • kandidati in kandidatke, ki v utemeljenih primerih (poškodbe, nesreče, bolezni neposredno pred opravljanjem mature …) potrebujejo prilagojen način izvajanja mature.

Kandidati in kandidatke z odločbami o usmeritvi uveljavljajo pravico do prilagojenega načina izvajanja poklicne mature v skladu s prilagoditvami, ki so jih na podlagi odločbe o usmeritvi in individualiziranega programa imeli v času izobraževanja.

Kandidatom in kandidatkam, ki uveljavljajo pravico do prilagojenega načina izvajanja poklicne mature na podlagi že pridobljenega sklepa Državne komisije za poklicno oz. splošno maturo, se tudi na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana lahko omogočijo prilagoditve v skladu z že pridobljenim sklepom.

Možne prilagoditve so:

 • prilagojen način opravljanja poklicne mature (podaljšan čas pisanja, pisanje v posebnem prostoru, prilagoditev prostora ipd.),
 • prilagoditev gradiva za izpit,
 • opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov,
 • prilagojen način ocenjevanja izpitov.

Šolska svetovalna služba, tajnik poklicne mature ter kandidat/kandidatka skupaj izpolnijo – na podlagi odločbe o usmeritvi in individualiziranega programa – ustrezne obrazce, šolska maturitetna komisija pa nato dokumentacijo pošlje Državnemu izpitnemu centru. Na podlagi prejete dokumentacije Državni izpitni center pripravi predlog prilagojenega načina opravljanja poklicne mature, o predlogu pa odloči Državna komisija za poklicno maturo s sklepom, ki ga posreduje kandidatu/kandidatki ter šolski maturitetni komisiji.

Podrobnejše informacije v zvezi s to tematiko preberite v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami – tukaj (klik) – in drugih aktih.

IZPITNI KATALOGI: zgradba, obseg, čas pisanja, dovoljeni pripomočki, primeri izpitnih pol

Vsak predmet poklicne mature natančneje določa veljaven predmetni izpitni katalog. Predmetne kataloge, ki se uporabljajo na poklicni maturi 2024, najdete na spodnjih povezavah:

Slovenščina , Vzgoja predšolskega otroka, Matematika, Angleščina, Izpitni nastop in zagovor.

Na spletnih straneh Državnega izpitnega centra – s klikom na posamezen predmet poklicne mature – si lahko ogledate tudi stare izpitne pole poklicne mature in rešitve nalog: https://www.ric.si/poklicna-matura/predmeti/

Struktura posameznega pisnega izpita ter dovoljeni pripomočki:

Predmet Vsebina in čas reševanja Dovoljeni pripomočki
slovenščina 1. izpitna pola: razčlemba neumetnostnega besedila (60 minut)

2. izpitna pola: interpretacija umetnostnega besedila (60 minut)

nalivno pero ali kemični svinčnik
vzgoja predšolskega otroka 1. del: naloge izbirnega tipa, dopolnjevanja in kratkih odgovorov

2. del: strukturirane naloge (100 minut)

nalivno pero ali kemični svinčnik
matematika Izpitna pola: 11 krajših obveznih nalog in 3 sestavljene izbirne naloge, od katerih kandidat izbere in reši dve (120 minut) nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik,radirka, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in brezmožnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik, ravnilo, kotomer,trigonir
angleščina 1. izpitna pola: bralno razumevanje (50 minut)

2. izpitna pola: slušno razumevanje (do 20 minut)

3. izpitna pola: pisno sporočanje (50 minut)

kemični svinčnik ali nalivno pero, enojezični ali dvojezični slovar
Navodila ter IZPITNI RED - PISNI izpiti
 • Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00 dopoldne. Na šoli bodite najkasneje ob 8.30, da ugotovite, v katero učilnico ste razporejeni in v miru odložite svoja vrhnja oblačila (in druge nedovoljene predmete) v za to namenjen prostor.
 • Osebne stvari (razen nujnih osebnih predmetov) zaklenete v svoje omarice ali pustite v učilnici, določeni za garderobo, ki bo med izpitom zaklenjena.
 • Poimenski razporedi po učilnicah bodo objavljeni na dan vsakega pisnega izpita ob 8.00 (do takrat veljajo kot izpitna tajnost) na oglasni deski v pritličju stavbe na Kardeljevi ploščadi 28a.
 • 20 minut pred začetkom se zberete pred izpitnim prostorom, nadzorna učitelja/učiteljici vas takrat tudi povabita v učilnice.
 • Vsak kandidat/kandidatka sedi za svojo mizo – v skladu s sedežnim redom, objavljenim pri učilnici, kamor ste razvrščeni.
 • S seboj nujno prinesite svoj osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, dijaška izkaznica, vozniško dovoljenje), na katerem je tudi vaša fotografija, da vas nadzorna učitelja/učiteljici lahko legitimirata.
 • V izpitni prostor lahko poleg osebnega dokumenta prinesete samo dovoljene pripomočke za opravljanje izpitov. Prosimo, da za pripomočke poskrbite sami – na šoli ne bo na voljo slovarjev, šestil, ravnil, žepnih računal ipd.
 • S seboj lahko prinesete tudi vodo ali sok v plastenki, ki pa ne sme imeti nalepke. V izpitni prostor lahko prinesete tudi nujne osebne pripomočke. Prosim, da na njih opozorite nadzorna učitelja/učiteljici.
 • Strogo prepovedano je posedovati mobilni telefon (in druge elektronske komunikacijske naprave), pa tudi kakršnekoli ročne ure v izpitnem prostoru! Četudi je mobitel izključen, gre za hujšo kršitev izpitnega reda, zaradi katere vam lahko prepovemo opravljanje (dela) izpita.
 • Nadzorna učitelja/učiteljici razdelita izpitno gradivo. Skupaj z nadzornim učiteljem/učiteljico preberete navodila za reševanje izpitne pole, nadzorni učitelj/učiteljica pa tudi preverja ustreznost vašega ravnanja s šiframi. Izpitnih pol pred začetkom pisnega izpita ne smete odpreti.
 • Če imate v zvezi z reševanjem izpita in izpitnim redom kakršnokoli dilemo, jo lahko z nadzornima osebama razrešite pred opravljanjem izpita. Ob 9.00, ko pričnete z opravljanjem pisnega izpita, vprašanj ne smete več zastavljati.
 • Na izpitne pole se ne podpisujete z imeni in priimki, temveč na ustrezna mesta (izpitne pole in ocenjevalni obrazci) prilepite nalepko s svojo šifro. Nalepke s šiframi vam izroči pred začetkom vsakega pisnega izpita nadzorni učitelj/učiteljica (oziroma so na mizah v skladu s sedežnim redom že pripravljene, ko vstopite v izpitni prostor). Ker je nalepk s šiframi vedno več, kot jih na posameznih izpitih dejansko potrebujete, preostanek nalepk ob koncu izpita pobere nadzorni učitelj/učiteljica – iste nalepke boste dobili ponovno na naslednjem pisnem izpitu.
 • Takoj na začetku pisnega izpita morate preveriti, ali je izpitno gradivo, ki ste ga prejeli, popolno.
 • Če obsega izpit več izpitnih pol (SLO, VPO, MAT, ANG, NEM), nadzorni učitelj/učiteljica zamenja izpitne pole v času premora, ki traja 10 minut. Kandidati in kandidatke med premorom ne smete zapuščati izpitnega prostora.
 • Na pisni izpit lahko zamudite do pol ure (vendar se vam čas reševanja izpitne pole ne podaljša). Če zamudite več kot pol ure, vam nadzorni učitelj/učiteljica ne bo dovolil opravljati izpita.
 • Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita ne sme noben kandidat/kandidatka zapustiti izpitnega prostora.
 • Če s pisanjem izpita končate do 15 minut pred iztekom časa, lahko zapustite učilnico, sicer morate v učilnici počakati do konca pisnega izpita. V prostoru sta praviloma do konca izpita vsaj dva kandidata oziroma kandidatki (izjemoma je v prostoru en sam kandidat oziroma kandidatka, če je tako določeno s sklepom Državne komisije za poklicno maturo).
 • Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja/učiteljice zapusti izpitni prostor le po en kandidat/kandidatka naenkrat. Odsotnost, razen v izjemnih primerih, ne sme biti daljša od 5 minut. Odhod iz izpitnega prostora se zabeleži v zapisnik o pisnem izpitu.
 • Kandidati in kandidatke morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja/učiteljice, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita.

Kršitve maturitetnih pravil (71. člen veljavnega Pravilnika o poklici maturi)

Kot kršitev pri izpitu se šteje:

 • vpisovanje neprimernih znakov ali neprimerne vsebine v izpitno polo,
 • posedovanje pomožnega listka oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • oziranje, pogovarjanje oziroma sporazumevanje,
 • prepisovanje ali dopustitev prepisovanja,
 • uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov,
 • motenje poteka izpita,
 • ponavljanje kršitev in njihovo stopnjevanje,
 • predložitev dela drugega kandidata,
 • posedovanje gradiva z oznako izpitne tajnosti,
 • zamenjava identitete kandidata.

Za kršitve se kandidatom lahko izrečejo naslednji ukrepi:

 • opomin,
 • prekinitev reševanja izpitne pole,
 • prekinitev dela izpita,
 • razveljavitev vseh opravljenih izpitov poklicne mature.

V primeru prekinitve se izpitna pola ali del izpita oceni z nič točkami.

V primeru zamenjave identitete kandidata ali posedovanja gradiva z oznako izpitne tajnosti se prekine potek izpita in razveljavi vse opravljene izpite poklicne mature.

Podrobnejša navodila/pravila lahko preberete v veljavnem Pravilniku o poklicni maturi (klik).

Navodila ter IZPITNI RED - USTNI izpiti

 • Ustni izpiti bodo potekali v času, določenim s koledarjem poklicne mature. Bodite pozorni na to, da v spomladanskem (in zimskem) roku ustni izpiti praviloma sledijo pisnim, medtem ko so v jesenskem izpitnem roku posamezni ustni izpiti lahko že pred posameznimi pisnimi izpiti.
 • Poimenski razporedi ustnih izpitov bo objavljeni na oglasni deski na Kardeljevi ploščadi 28a in v spletni učilnici »Poklicna matura« vsaj tri dni pred začetkom izpitov. Ura, ki je kandidatki/kandidatu dodeljena, je čas, ko naj bo ta pripravljen pred izpitnim prostorom, ne pomeni pa nujno točnega časa, ko se bo ustni izpit pričel. Za nemoten in tekoč potek ustnih izpitov bodite na šoli in pred izpitnim prostorom vsaj 30 minut pred določeno uro.
 • Tudi na ustne izpite prinesite osebni dokument.
 • Pri ustnih izpitih so dovoljeni enaki pripomočki kot na pisnih. V izpitnem prostoru bodo na ustreznem mestu prazni konceptni listi papirja ter pisala. Druge pripomočke (pri matematiki in tujem jeziku) morate prinesti sami.
 • Ustni izpiti potekajo pred tričlansko komisijo. Izpraševalec/izpraševalka je praviloma učitelj/učiteljica, ki kandidata/kandidatko ta predmet tudi poučuje. Druga dva člana/članici komisije skrbita za pravilen potek izpita.
 • Potek: Kandidat/kandidatka vstopi (brez mobitela, ročne ure in drugih nedovoljenih pripomočkov) na poziv izpitne komisije in izbere izpitni list z vprašanji, ki ga lahko enkrat zamenja. Če se odloči za menjavo, drugi list obdrži, zamenjava namreč ni več mogoča. Ponovna izbira listka ne vpliva na oceno. Kandidat/kandidatka ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit. Ko se kandidat/kandidatka začne pripravljati na izpit, ne sme več zamenjati izpitnega lista. Ustni izpit traja do 20 minut. Ko prvi kandidat/kandidatka odgovarja, se drugi pripravlja. Če kandidat/kandidatka pri pripravljanju uporabi konceptne liste, jih mora oddati komisiji, ta pa jih uniči. Tudi izpitni list vrne komisiji. Število pridobljenih točk je izpitna tajnost. Kandidat/kandidatka dobi vpogled v doseženo število točk pri (ustnem) izpitu šele ob razglasitvi rezultatov mature.
PLAČILO izpitov za kandidate in kandidatke BREZ USTREZNEGA STATUSA
Kandidati in kandidatke, ki nimate statusa dijaka oziroma dijakinje, posamezne izpite plačujete v skladu z veljavnim cenikom šole (klik) – tj. 55 € za posamezen predmet poklicne mature.

Udeleženci in udeleženke izobraževanja odraslih imate v šolnino že všteto enkratno opravljanje predmetov poklicne mature (razen tistih, ki bi vam jih na podlagi listin o zaključku preteklega izobraževanja lahko priznali.

 

Navodila za izpolnjevanje položnice:

1. Vpišite svoj EMŠO – zapisano pri referenci.
2. Vpišite znesek – po veljavnem ceniku (klik).
3. Vpišite osebne podatke.
4. Datum plačila: najkasneje dan, ki ga koledar poklicne mature določa za odjavo od poklicne mature.
5. Če imate pri plačilu obrazca UPN težave, EMŠO razdelite na dva dela, tako da za letnico rojstva vstavite vezaj.
Primer: namesto SI00 311 – 0101999505011 vpišete SI00 311 – 0101999 – 505011

Do roka za odjavo od poklicne mature pošljite na naslov šole, ki mu pripišete še “Tajništvo za poklicno maturo”, dokazilo o plačilu (odrezek položnice, izpis elektronske banke).

OCENJEVANJE in USPEH na poklicni maturi ter LISTINE OB ZAKLJUČKU

Uspeh kandidatk in kandidatov se ocenjuje z ocenami oziroma točkovnimi ocenami. Meje za ocene oziroma točkovne ocene določi Državna komisija za poklicno maturo. Meje iz preteklih let lahko poiščete na spletni strani Državnega izpitnega centra (klik). Praviloma je točkovna ocena enaka oceni, ker pa je pri slovenščini mogoče zbrati do 8 točk (ocenjevalna lestvica je povišana), lahko kandidatke in kandidati zberejo skupaj največ 23 točk.

Povišana ocenjevalna lestvica pri slovenščini je sledeča:

 • 1 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno nezadostno (1),
 • 2 v celotnem intervalu odstotnih točk za oceno zadostno (2),
 • 3 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),
 • 4 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno dobro (3),
 • 5 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),
 • 6 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno prav dobro (4),
 • 7 v spodnjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5),
 • 8 v zgornjem delu intervala odstotnih točk za oceno odlično (5).

Kandidati in kandidatke, ki uspešno opravijo poklicno maturo, prejmejo dve listini: spričevalo poklicne mature in obvestilo o uspehu pri poklicni maturi.

Kandidati in kandidatke, ki poklicne mature ne opravijo (v celoti), prejmejo le obvestilo o uspehu pri poklicni maturi.

Kandidati in kandidatke opravijo poklicno maturo, ko so pri vseh predmetih ocenjeni pozitivno. Ne glede na to pa šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatki/kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).

Kandidati in kandidatke, ki dosežejo izjemen uspeh pri poklicni maturi, prejmejo spričevalo s pohvalo, ki ga podpiše ministrica (minister). Običajno zadostuje 22 točk.

VARSTVO PRAVIC kandidatk in kandidatov - PRITOŽBA in VPOGLED
 • Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali praktičnega dela izpita kršene določbe pravnih aktov in drugih zavezujočih dokumentov, ki urejajo področje poklicne mature, se lahko kandidat/kandidatka pisno pritoži na šolsko maturitetno komisijo naslednji dan po opravljanju pisnega, ustnega, praktičnega izpita, na katerega se pritožba nanaša.
 • Kandidati in kandidatke lahko v treh dneh po objavi razultatov pisno zahtevajo vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, ocenjevalni obrazci, navodila za ocenjevanje) ali način izračuna ocene (meje za ocene). Predlagam, da zaprosite za vpogled v oboje. Tajnik šolske maturitetne komisije kandidata/kandidatko obvesti o terminu vpogleda in pripravi fotokopije izpitne dokumentacije, ki se po vpogledu uničijo. Tajnik šolske maturitetne komisije vodi zapisnik o vpogledu v izpitno dokumentacijo.
 • Pri vpogledu je poleg kandidata/kandidatke lahko prisotna še ena oseba (ki mora imeti s sabo osebni dokument).
 • Najkasneje naslednji dan po vpogledu lahko kandidat/kandidatka vloži na šolsko maturitetno komisijo obrazložen pisni ugovor na oceno (npr. neustrezno ovrednoten odgovor) ali način izračuna ocene (napake pri seštevanju točk in druge računske napake).
VPOGLED v izpitno dokumentacijo in plačilo vpogleda

Če želite vpogledati v izpitno dokumentacijo in izračun ocene, v roku treh dni po razglasitvi rezultatov vložite PISNO prošnjo na šolo. V njej navedite, v katere predmete želite imeti vpogled, priložite pa tudi dokazilo o plačilu stroškov vpogleda v skladu z veljavnim cenikom (klik).  V prošnji nujno napišite svojo telefonsko številko in/ali e-naslov, ki ga redno pregledujete, da vas lahko pravočasno povabimo na vpogled.

Najkasneje en dan po vpogledu lahko vložite pritožbo na oceno ali izračun ocene. O upravičenosti pritožbe šolska maturitetna komisija odloči v roku 15 dni. Če je pritožba upravičena, vam stroške vpogleda vrnemo.

Vzorec korektno izpolnjene položnice in navodila za izpolnjevanje položnice poiščite v razdelku, ki opredeljuje plačilo izpitov kandidatov in kandidatk brez ustreznega statusa – le v namenu plačila napišite: “Poklicna matura 2017 – vpogled”.

POPRAVLJANJE in IZBOLJŠEVANJE posameznih predmetov

Poklicno maturo lahko kandidati in kandidatke opravljajo v celoti večkrat. V primeru celotnega ponovnega opravljanja poklicne mature se upošteva zadnja ocena.

Popravljanje predmetov:

 • Pravico do popravljanja posameznih negativno ocenjenih predmetov imajo tiste kandidatke in kandidati, ki so bili pozitivno ocenjeni pri vsaj 2 predmetih. Zato se lahko popravlja največ dva predmeta.
 • Kandidati in kandidatke lahko negativno ocenjene predmete popravljajo še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.
 • Znotraj tega roka lahko kandidatke in kandidati večkrat popravljajo posamezen predmet.
 • Po preteku dveh let je potrebno poklicno maturo ponovno opravljati v celotirazen 4. predmeta (Izpitni nastop in zagovor), saj je ocena pri tem predmetu trajna.

Izboljševanje predmetov:

 • Predmete lahko izboljšujejo tisti kandidati in kandidatke, ki so poklicno maturo opravili. Izboljševanje posameznih predmetov in popravljanje negativno ocenjenih predmetov v istem roku tako ni dovoljeno.
 • Še dve leti po opravljeni poklicni maturi lahko kandidati in kandidatke izboljšujejo ocene predmetov na isti šoli.
 • Vsak predmet lahko izboljšujejo le enkrat.
 • Upošteva se boljša ocena.

 

Za več informacij se lahko kandidati in kandidatke obrnete na tajnico poklicne mature, spremljate dogajanje v spletni učilnici Poklicna matura ali pobrskate po spletni strani Državnega izpitnega centra.

 

Mojca Trilar, tajnica poklicne mature

Kabinet splošne in poklicne mature, B037

mojca.trilar@svsgugl.si

01/56 51 730 (uradne ure so ob ponedeljkih med 12. in 13. uro)

           Spletna učilnica: Poklicna matura

(vpis je mogoč z geslom, ki ga dobite pri tajnici poklicne mature)

            Spletna stran Državnega izpitnega centra

 

Za informacije o 5. predmetu na poklicni maturi se obrnite na tajnico splošne mature, prof. Mašo Kosem

 
Dostopnost