Prijava in odjava

Prijava na prehrano

  • šola do začetka šolskega leta seznani dijake in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih in o subvencioniranju malice dijake;
  • prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je dijak v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu, ki je priloga zakona; zaradi spremembe zakonodaje se spodnji del obrazca »Vloga za dodatno subvencijo za malico« in »Vloga za subvencijo za kosilo« ne izpolnjuje;
  • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost dijakov in njihovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
  • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
  • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je dijak v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če dijak zboli itd.);
  • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do 9 ure;
  •  starši lahko dijaka pooblastijo, da sam odjavi posamezni obrok;
  • za dijaka, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

obrazec Prijava na prehrano

PREKLIC PRIJAVE (v nadaljnjem besedilu = odjava) na šolsko prehrano:

Odjava/preklic od malice je vedno pisni in se odda na ustreznem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani šole (TUKAJ). Odjavo se odda osebno tajništvu. Če je odjava prejeta do 09.00 ure dopoldan delovnega dne, se upošteva z naslednjim delovnim dnevom.

ODJAVA za določen čas:

V primeru odsotnosti (bolezen, dopust, trening, tekmovanje, ipd.) je dijaka od malice potrebno odjaviti.

Dijaki se od malice lahko odjavljajo:

1. samostojno na portalu za malico in sicer do 09.00 ure dopoldan delovnega dne za naslednji delovni dan..

2. jih odjavijo starši. Starši z dostopom do portala za prehrano (odjava posameznih obrokov, izbiranje jedilnika in preverjanje »prevzetosti« obroka).

Pravočasna odjava je odjava, ki je podana do 09.00 ure dopoldan delovnega dne za naslednji delovni dan (npr.: v torek za sredo oz. v petek za ponedeljek) à malica se v tem primeru ne obračuna.

Nepravočasna odjava je odjava, ki je oddana do 09.00 ure dopoldne delovnega dne za tekoči delovni dan.


NESUBVENCIONIRANA MALICA je malica, ki se plača v polni ceni:

–       za malico se ni uveljavljala subvencija, oz. ta ni bila odobrena,

–       gre za nepravočasno odjavo po 09.00 uri za tekoči delovni dan,

–       gre za neprevzet in neodjavljen obrok.

 
Dostopnost