Novice » Objava prostega delovnega mesta

19.12.2013

Objavljamo prosto delovno mesto: učitelj kemije (20 %) in laborat fizike, biologije in kemije (80 %)

Opis del in nalog:

Učitelj izvaja pedagoško andragoški proces na srednji šoli in v programih prilagojenih za izobraževanje odraslih, zlasti:

• izvaja pouk in druge oblike organiziranega dela z dijaki,

• pripravlja vsebinske in metodične priprave na pouk ter pripravlja didaktične pripomočke,

Laborant opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda in z odredbo vodstva zavoda, zlasti:

• izvaja laboratorijske vaje, pomaga učitelju predmeta pri pouku in opravlja druge oblike organiziranega dela z dijaki po letnem delovnem načrtu zavoda;

• izvaja priprave na laboratorijske vaje, in sicer se sproti vsebinsko in metodično pripravlja na delo oziroma pripravlja didaktične pripomočke za delo z dijaki po pravilih stroke;

• evidentira uspešnost dela dijakov pri vajah;

Kot učitelj in laborant opravlja tudi druga dela v skladu z zakonom, LDN in po navodilih ravnatelja šole.

Delovni čas: določen delovni čas – nadomeščanje porodniškega dopusta (od 6. 1. 2014 do 23. 12. 2014)

Zahtevana strokovna izobrazba: profesor kemije in biologije / alternativna izobrazba: magister kemije / 2. bol. st. oz. diplomirani inženir kemije

Druge zahteve: potrdilo o nekaznovanju

Življenjepis in dokazila kandidati pošljejo pisno, po pošti na naslov: SVŠGL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Rok za prijavo: 26. 12. 2013

Registrska številka prijave: GZ38004

 
Dostopnost