Program

PREDSTAVITEV PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA

Prenovljen program predšolska vzgoja je zasnovan kompetenčno, sestavljen je iz različnih obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju z delom v vrtcih, izbirnosti ter odprtem kurikulu.

Redni program srednjega strokovnega izobraževanja traja 4 leta in vključuje številne splošnoizobraževalne predmete (slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, zgodovina, geografija, sociologija, psihologija, fizika, kemija, biologija, športna vzgoja).

Med obvezne strokovne module spadajo: veščine sporazumevanja, pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, kurikulum oddelka v vrtcu, razvoj in učenje predšolskega otroka, varno in zdravo okolje, igre za otroke, ustvarjalno izražanje, naravoslovje za otroke, družboslovje za otroke, matematika za otroke, jezikovno izražanje otrok, informativno komunikacijska tehnologija.

Med izbirne module, ki so na voljo za izbiro v 4. letniku, pa spadajo likovno izražanje, glasbeno izražanje, plesno izražanje, šport za otroke in multimedije.

Del izobraževanja poteka v vrtcih, pri bodočih delodajalcih.

Za uspešno šolanje v programu ter za kasnejše uspešno delo v vzgojiteljskem poklicu so pomembne naslednje osebnostne lastnosti: komunikativnost, ustvarjalnost, vedoželjnost, organizacijske sposobnosti, telesna spretnost, interes za delo z ljudmi, pripravljenost pomagati, čut odgovornosti in fleksibilnost.

PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA- poklicni tečaj

V poklicni tečaj se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil vsaj:

  • četrti letnik gimnazije ali
  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe

Izobraževanje traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. S tem pridobite srednjo strokovno izobrazbo in naziv vzgojitelj predšolskih otrok. Z dokončanim poklicnim tečajem se lahko zaposlite v vrtcu kot pomočnik/pomočnica diplomiranega vzgojitelja predšolskih otrok.

PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA – srednje strokovno izobraževanje

Izobraževanje traja predvidoma dve leti in je primerno za vse, ki imajo uspešno zaključeno osnovno šolo, nižjo poklicno šolo, triletno srednjo poklicno šolo ali nedokončano 4-letno srednjo šolo.

Na podlagi dokazil (spričevala in predmetniki dosedanjega izobraževanja) se za vsakega udeleženca naredi individualni izobraževalni načrt v katerem so opredeljeni predmeti, ki jih mora udeleženec opraviti za dokončanje 4-letnega izobraževalnega programa predšolska vzgoja. Izobraževanje poteka v skladu z individualnim organizacijskim modelom izobraževanja odraslih.

Dostopnost