Predstavitev strokovnih modulov v programu predšolska vzgoja – poklicni tečaj

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

V okviru modula se bodo udeleženci ukvarjali z nepogrešljivo spretnostjo v medosebnih odnosih, komunikacijo. Udeleženci se bodo spoznali s teoretičnimi spoznanji o različnih vrstah komunikacije ter o ustrezni izbiri in uporabi komunikacije s starši, otroki in strokovnimi timi, kar bodo praktično preizkušali skozi različne vaje in aktivnosti (npr. obvladovanje osnovnih veščin retorike, sestavljanje ustreznih in učinkovitih osebnih, telefonskih in elektronskih sporočil, načrtovanje dejavnosti za medsebojno spoznavanje otrok v skupini, reševanje medosebnih konfliktov). Glede na to, da umetnost sporazumevanja v današnjem času postaja čedalje bolj pomembna za vse, ki delajo v stiku s posamezniki in skupinami, bodo znanja in spretnosti, pridobljena v okviru modula, gotovo nepogrešljiva na bodoči poklicni poti vseh udeležencev.

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA IN KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

Pedagogika omogoča udeležencem pridobiti spoznanja o vzgoji in vlogi vzgoje pri razvoju posameznika in družbe. Udeleženci spoznavajo možnosti, meje in posebnosti vzgojnega dela v vrtcu in šoli. Spoznajo načine in vzgojno-izobraževalne pristope v predšolskem obdobju ter se usposobijo za delo v vrtcu. Hkrati spoznajo, da sta vzgoja in izobraževanje permanentna življenjska procesa, da je stalnost tega procesa način življenja.

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

Modul se osredotoča na različna področja razvoja predšolskega otroka in tako pripomore k celovitemu razumevanju predšolskega otroka, temelju kvalitetnega dela bodoče pomočnice vzgojiteljice. Teoretična znanja, kot npr. kdaj otroci shodijo, kateri zunanji dejavniki lahko škodljivo vplivajo na plod v času nosečnosti ali kako televizija vpliva na vedenje otrok, se povezujejo s praktično uporabnimi kompetencami za opazovanje in spodbujanje otrokovega razvoja. Udeleženci se bodo tako poleg pridobivanja strokovnih znanj izpopolnjevali v prepoznavanju razvojne stopnje otroka, ustreznem načrtovanju in spodbujanju razvoja otroka (npr. načrtovanju različnih aktivnosti za spodbujanje razvoja zaznavanja in pozornosti, spodbujanja prijateljskih odnosov in pripravljenosti pomagati drugemu) ter pomoči pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami. Modul tako teoretično in praktično odgovarja na številna vprašanja vsem, ki bodo kadar koli v življenju v stiku s predšolskimi otroki.

VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU

V strokovnem modulu varno in zdravo okolje bodo udeleženci razvili pozitiven odnos do zdravega načina življenja v vrtcu in se naučili upoštevati varnostne ukrepe pri zagotavljanju dobrega psihofizičnega počutja otrok. Naučili se bodo ukrepanja v nepričakovanih situacijah pri otroku in znali nuditi prvo pomoč. Pridobili bodo znanja s področja varovanja otrok pred zlorabami in znanja o preprečevanju okužb v vrtcu.

LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE

Ustvarjalno izražanje omogoča udeležencu razvijati estetski čut, spoznati različne zvrsti umetnosti, razviti pozitiven odnos do kulture in ustvarjalnost na glasbenem, likovnem, plesno-gibalnem in jezikovnem področju. Pridobi si znanja za razvijanje ustvarjalnega izražanja otrok v vrtcu.

V okviru glasbenih dejavnosti udeleženec razvija glasbene sposobnosti, odnos do glasbene kulture in smisel za spodbujanje aktivne glasbene ustvarjalnosti.

Pri likovnem izražanju si udeleženec pridobi teoretično-praktične osnove, ki so potrebne za sodelovanje in izvajanje likovnih dejavnosti v vrtcu. Pridobi znanja s področja likovnega ustvarjanja in likovnih tehnik ter jih uporabi pri delu z otroki.

Udeleženci se z vajami in praktičnimi nalogami učijo zavedanja gibanja lastnega telesa, prepoznavanja gibalnih sporočil drugih in uporabe gibanja kot plesne umetnosti. Spoznavanje in učenje potekata na dveh nivojih. Skozi praktični proces dela se spoznajo tako s plesno tehniko kot s principi ustvarjanja. Bogatijo svoje gibalne in plesne izkušnje, osebnostno zorijo, v plesu povezujejo znanja s področja naravoslovja, družboslovja, jezikov in stroke, samostojno ustvarjajo plesne kompozicije, jih kritično ovrednotijo ter se usposabljajo za spodbujanje otrok k izražanju s plesom in pripravljajo plesne zaposlitve namenjene predšolskim otrokom.

NARAVA IN DRUŽBA ZA OTROKE

Otroci stalno odkrivajo, spoznavajo in doživljajo naravo. Seznanjanje z naravo poteka ob neposrednih dejavnostih v vrtcu in v okolici. Vzgojitelj spoznanja s področja narave otroku najlaže približa s poskusi in igrami. Udeleženec si pridobi znanja, kako organizirati različne dejavnosti s področja žive ali nežive narave, kako otroka uvajati v fizikalne zakonitosti in razvijati naravoslovno in okoljsko pismenost posameznika.

Udeleženci v okviru tega modula pridobijo znanja o tem, kako uresničiti globalne cilje s tega področja v vrtcu, in sicer: doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje, oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med življenjskimi navadami, oblikovanje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb, možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja, spoštovanje in upoštevanje otrokovih pravic ter otrokove individualnosti.

OTROK IN JEZIK

Udeleženci nadgradijo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili v okviru splošnoizobraževalnega predmeta Slovenščina, pridobijo znanja za spodbujanje otrokove sporazumevalne zmožnosti in sporazumevalnih spretnosti. Udeleženci pridobijo znanja za načrtovanje in izvajanje dejavnosti za sporazumevanje otroka s pisnim jezikom ter za razvoj otrokovih pred(pisalnih) in pred(bralnih) sposobnosti. Udeleženci bogatijo svoje izkušnje v različnih govornih položajih in v sporazumevalnem procesu ter razvijajo svoje zmožnosti na tem področju.

SOCIOLOGIJA VZGOJE

Vsebina modula v svoji vsebinski zastavitvi izhaja iz sociološke opredelitve vzgoje in izobraževanja, narava modula pa zahteva vsebinsko kombinacijo sociološke sistematike in problemskega pristopa ter prilagajanje splošnih in specifičnih socioloških tematskih sklopov.

Temeljni cilji strokovnega modula so: analiziranje razmerij med družbo, skupino in posameznikom na področju predšolske vzgoje; poznavanje nastanka, razvoja in pomena vzgojnih in izobraževalnih institucij, vzgojno-izobraževalnih sistemov; poznavanje delovanja in organiziranosti sistema predšolske vzgoje v RS.

Osnovni tematski sklopi, ki jih obravnava modul izhajajo iz pravne ureditve sistema predšolske vzgoje. V okviru tega bo še poseben poudarek na spoznavanju temeljnih nalog vrtcev, načela in cilji predšolske vzgoje v vrtcih, jezik, organizacije in vsebine predšolske vzgoje v vrtcih. Obravnaval se bo tudi letni delovni načrt vrtca, financiranje, zaposleni v vrtcu in pogoji za opravljanje vzgoje in izobraževanja (pogoji, razvid, status zasebnega vzgojitelja in učitelja). Udeleženci spoznajo tudi organe javnih vrtcev, njihovo sestavo in naloge.

PRAKTIČNO USPODABLJANJE Z DELOM

Praktično usposabljanje z delom opravljajo kandidati v vrtcu, ki ga sami izberejo. Vsa navodila dobijo v šoli pred začetkom praktičnega usposabljanja v vrtcu. Praktično usposabljanje mora kandidat opraviti v vrtcu v obsegu 220 ur.

Dostopnost