PREDMETNIK

 

Strokovni predmeti

Sodobne plesne tehnike >>

 

 Strokovni predmet sodobne plesne tehnike se izvaja vsa štiri leta šolanja. Delo je praktične in teoretične narave. Plesne tehnike se vsako leto po težavnosti izmenjujejo, dopolnjujejo in stopnjujejo. Vsebine se povezujejo z drugimi strokovnimi predmeti in umetnostnimi zvrstmi ter dijakom nudijo široko paleto znanj v skladu s sodobnimi smernicami, ki jih bodo uporabili pri ustvarjanju in nadaljnjem študiju na področju sodobnega plesa ter odrskih umetnosti pa tudi v vsakdanjem življenju.

Pri izvajanju tehničnih vaj in plesnih fraz dijaki z natančno opredelitvijo in razumevanjem tehnike gibanja ozaveščeno in poglobljeno usvajajo znanje, primerno njihovi gibalni spretnosti, anatomski postavitvi, torej mišični strukturi in skeletu. Ob tem negujemo odnos do lastnega telesa, ustvarjamo pozitivno okolje in spodbujamo razumevanje tehnike z močjo izraznosti in predanosti gibu.

 

Kompozicija plesa >>

 

Pri strokovnem predmetu kompozicija plesa ustvarjamo vzdušje zaupanja, saj dijaki pri njem samostojno ter skupinsko ustvarjajo. Ob tem pa so vsebine naravnane na usvajanje znanj in veščin, ki dijakom omogočajo poznavanje, obvladovanje in uporabo principov ter metod komponiranja odrskega umetniškega izdelka. To je predmet se kontinuirano izvaja vsa štiri leta gimnazije. V prvih dveh letnikih imajo dijaki po tri šolske ure predmeta na teden, v tretjem letniku pet ur tedensko in v četrtem letniku po sedem ur tedensko.

S spoznavanjem in raziskovanjem različnih gibalnih principov in z vzpostavljanjem lastne gibalne identitete pri dijakih spodbujamo odrsko ustvarjalnost, znanje komponiranja giba in ustvarjanje skupinskih stvaritev. Dijaki usvojeno znanje bogatijo z aktivnim in ustvarjalnim delovanjem, pridobivajo izkušnje in krepijo zdrav občutek samozavesti ter zaupanja vase. V prepletu učenja, izkušanja in praktičnega izvajanja se srečajo z izobraževanjem za umetnost. 

 

Balet >>

Balet je v konceptu vsestranske usposobljenosti sodobnega plesalca del njegove splošne kulture in vzgoje k vrednotenju kulturne raznovrstnosti. Je pomembna dopolnitev, ki znatno prispeva k večji fleksibilnosti sodobnega plesalca. Pravilna postavitev telesa vodi k njegovemu obvladovanju in doseganju popolnosti giba v njegovi izvedbi. V okviru predmeta je balet prilagojen potrebam sodobnega plesa, zato postavlja vzporednice z mehanizmi v sodobnih plesnih tehnikah. Strokovni predmet se kontinuirano izvaja vsa štiri leta gimnazije.  

S strokovnim predmetom dijake pripeljemo do zadovoljivih znanj, do razumevanja uporabnosti baletne tehnike v plesnem prostoru in v vsakdanjem življenju. Spodbujamo in razvijamo pozitiven odnos dijakov do baleta in plesnega ustvarjanja.

 

 

Zgodovina plesa in odrske umetnosti >>

Zgodovina plesa in odrske umetnosti dijake seznanja s fenomenom sodobnega plesa in odrskih umetnosti kot s humanistično vedo, ki predstavlja zgodovino idej in družbenih dogajanj, izraženih v plesni in gledališki umetnosti. Z izbranimi poglavji oriše razvojno pot plesne in gledališke umetnosti od prazgodovine do sodobnosti. 

Predmet dijake na pregleden in razumljiv način seznanja s temeljnimi značilnostmi posameznih razvojnih stopenj sodobnega plesa in odrskih umetnosti, s sodobno slovensko in tujo teoretično mislijo o fenomenih sodobnega plesa in gledališkega uprizarjanja, izbranimi avtorji sodobnega plesa in gledališča, prostorom in družbeno vlogo plesa in gledališča, recepcijo in kritiškimi refleksijami. Predmet se izvaja kontinuirano vsa štiri leta programa. 

Dostopnost