PREDMETNIK

 

STROKOVNI MODULI

Jezikovno izražanje otrok >>

Jezikovno izražanje otrok je modul, pri katerem raziskujemo področje »jezik«, kakor ga opredeljuje Kurikulum za vrtce. Pri tem nas zanima predvsem, kako najustrezneje komuniciramo s predšolskimi otroki v vrtcu, kako lahko spodbujamo razvoj njihovega govora, kako se lahko igramo z jezikom, katere knjige so primerne in dovolj dobre za predšolske otroke pa tudi kako jezik in književnost za otroke učinkovito povezovati z drugimi kurikularnimi področji.

 

 

Naravoslovje za otroke >>

Naravoslovje za otroke je strokovni modul, pri katerem dijaki spoznavajo dejavnosti, ki so namenjene predšolskemu otroku in pokrivajo kurikularno področje »narava«. Modul vsebuje večinoma vsebine s področij biologije, kemije in fizike, se pa dotaknemo tudi astronomije in  tehnike ter tehnologije. Dijaki dobijo ideje za dejavnosti, se naučijo določati cilje, ki jih doseže predšolski otrok, ter presojati, za katero starost je dejavnost primerna. Dijaki načrtujejo in izvedejo tudi projekt s področja naravoslovja, primeren za predšolskega otroka.

 

V 4. letniku si dijaki in dijakinje lahko izberejo tudi izbirni modul Naravoslovni projekti v vrtcu.

 

 

Matematika za otroke >>

Matematika za otroke je strokovni modul, pri katerem dijaki spoznavajo dejavnosti, ki so namenjene predšolskemu otroku in pokrivajo kurikularno področje »matematika«. Dijaki dobijo ideje za dejavnosti, se naučijo določati cilje, ki jih doseže predšolski otrok, ter presojati, za katero starost je dejavnost primerna. Pri modulu se naučijo tudi stopnjevanja zahtevnosti matematičnih dejavnosti za predšolske otroke, torej se seznanjajo z uporabo primernih matematičnih znanj pri organizaciji in izvedbi dejavnosti za predšolske otroke. Cilj modula je poleg spoznavanja osnov matematičnega mišljenja tudi vzbujanje veselja do matematike.

Predstavitev si lahko ogledate TUKAJ.

 

Ustvarjalno izražanje – glasba in instrument >>

Glasba ima v programu predšolska vzgoja velik pomen. Rdeča nit vseh štirih let je petje otroških ljudski in umetnih pesmi (enoglasnih in večglasnih otroških pesmi z dirigiranjem), izvajanje (igranje na Orffova glasbila) in usvajanje osnovnih glasbenih znanj in teorije (učenje in branje not, spoznavanje glasbenih pojmov, pisanje in analiziranje otroških pesmi, prepoznavanje primernih pesmi za določeno starostno skupino otrok v vrtcu itd.). Prav zato je še posebej dobrodošel dober posluh. Seznanitev s teorijo glasbe, oblikoslovjem, zgodovino glasbe, timskimi lutkovnimi, plesnimi in dramskimi predstavami ter osnovami metodike glasbe vam v četrtem letniku v okviru modula glasbeno izražanje in pri izbirnem predmetu glasbene igre omogočamo pripravo samostojnih glasbenih igrarij in delavnic za otroke, povezanih tudi z literaturo, likovno umetnostjo in plesom. Skozi štiri leta vas naučimo še igranja na klavir ali kitaro (za to se odločite v 1. letniku), kljunasto flavto ter Orffova glasbila.

Namen glasbenih modulov in instrumenta je, da dijaki v čim večji meri začutijo pozitiven odnos do poslušanja, izvajanja, ustvarjanja in doživljanja glasbe ter ga v takšni meri prenesejo tudi na otroke v vrtcu.

Predstavitev pouka instrumenta (kitara) si lahko ogledate v videposnetku.

 

 

Šport za otroke >>

Pri modulu šport za otroke dijaki pridobijo osnovna znanja o športno-gibalnih dejavnostih, ki so primerne za delo z otroki v predšolskem obdobju. Modul je namenjen dijakom 4. letnika smeri predšolska vzgoja. Spoznavajo predvsem naravne oblike gibanja, ki sledijo otrokovemu razvoju od rojstva naprej (plazenje, lazenje, hoja, tek …), različne elementarne igre, primerne razvojni stopnji otrok in posameznemu delu vadbene ure (uvodni, glavni in zaključni del), različne športne rekvizite in pripomočke ter njihovo uporabo pri pripravi in izvedbi različnih dejavnosti, športne igre, primerne otrokovi gibalni stopnji, različne organizacijske oblike, primerne predšolskim otrokom (poligoni, vadba po postajah) ter učne metode (razlaga, demonstracija), didaktična načela in splošne cilje športne vadbe. Dijake seznanimo tudi z Malim sončkom, gibalnim/športnim programom za najmlajše, ki se izvaja v vrtcih. Formalni cilji modula šport za otroke so torej načrtovanje, priprava in vodenje učne ure športne vzgoje ter izpeljava športne dejavnosti v vrtcu.

 

Razvoj in učenje predšolskega otroka >>

Poznavanje razvojnih mejnikov in razvoja otrok v predšolskem obdobju je vsekakor nujno znanje vsake kompetentne pomočnice/vsakega kompetentnega pomočnika vzgojitelja/vzgojiteljice. Kdaj otroci shodijo, kdaj spregovorijo prvo besedo, kako jih podpiramo na njihovem zaznavnem, miselnem in socialno-čustvenem področju? Kako se ustrezno odzovemo na otroško trmo, agresivnost in strahove? Odgovore na ta vprašanja in še več ponuja strokovni modul razvoj in učenje predšolskega otroka.

 

Ustvarjalno izražanje – likovna umetnost in likovno izražanje >>

Na likovnem področju praktično preverjamo različne likovne tehnike risanja, slikanja, kiparjenja, grafike in prostorskega oblikovanja, ki so primerne tudi za predšolske otroke. Poudarek je na ustvarjalnosti in izvirnem likovnem pristopu. Glavni cilji so zanimanje za likovno umetnost  in naklonjenost likovni ustvarjalnosti v preteklosti in sodobni likovni umetnosti, razvijanje kritičnega mišljenja in likovnega vrednotenja umetnin v odnosu do družbenih okoliščin, v katerih so umetnine nastajale. Čas namenimo tudi osnovam metodike likovne vzgoje v vrtcih, saj preko tega dijake pripravljamo na praktične nastope, ki jih izvedejo v vrtcu.

Izbirne module z likovnega področja v višjih letnikih Izberejo dijaki, ki želijo usvojiti poglobljena praktična znanja iz likovne ustvarjalnosti v povezavi z razmišljanjem o možni uporabi teh znanj in likovnih problemov v vrtcu. V prvem polletju praktično proučujemo sloge 20. in 21. stoletja (npr. impresionizem, ekspresionizem, dadaizem, nadrealizem, konceptualna umetnost itd.) v risbi, slikanju, kiparjenju, prostorskem oblikovanju, grafiki in multimediji (videu) ter razmišljamo o tem, kako bi ta praktična znanja približali tudi otrokom v vrtcu. Izdelujemo tudi najrazličnejše vrste lutk, ki jih lahko uporabimo v vrtcu kot motivacijo, nekatere od njih pa lahko izdelajo tudi otroci sami. 

Predstavitev si lahko ogledate TUKAJ.

 

Multimedija >>

Pri izbirnem strokovnem modulu multimedija dijaki spoznavajo osnove digitalne fotografije, snemanja in montaže videoposnetkov, izdelujejo animirane filmčke ter spletne strani v programu WordPress. Poleg tega snemajo in fotografirajo šolske prireditve in dogodke na šoli. Pri delu uporabljajo sodobno strojno in programsko opremo, svoje izdelke pa objavljajo na družabnih omrežjih in sodelujejo na različnih natečajih.

 

Znakovno sporazumevanje z malčki

 

 

Ustvarjalno izražanje - ples >>

 

Strokovni moduli s področja pedagogike, komunikacije ter zdravja in varnosti v vrtcu odgovorijo na naslednja vprašanja: >>

Kurikulum oddelka v vrtcu: Ali morajo vsi otroci v vrtcu zares spati – pred tem pa vse pojesti? Kako poskrbimo, da je v vrtcu matematika prijetna izkušnja? Kako lahko otrokom približamo različnost sveta?

Igre za otroke: Je lahko v vrtcu tudi pospravljanje zabavno? Kako uredimo igralnico, da se bodo otroci v njej počutili prijetno? Kakšne igrače lahko otrokom ponudimo – in kakšna lahko zanje izdelamo sami?

Veščine sporazumevanja: Kako lahko prepoznamo lažne novice? Kako hitro nastane prvi vtis? Zakaj je bogato besedišče tako pomembno? Kako pomagamo otrokom pri izražanju svojih misli?   

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju: Kakšna je bila vzgoja nekoč – in kakšna naj bo danes? Kakšno vzgojno moč imata družina in vrtec? Zakaj imajo otroci rad eksperimente? So pravila v otrokovem življenju zares tako pomembna?

Varno in zdravo okolje: Kdo mora skrbeti za varno in zdravo življenjsko ter delovno okolje? Proti katerim boleznim se morajo otroci v Sloveniji cepiti? Kako poskrbimo za varnost otrok v igralnici, na igrišču, na izletih …

Dostopnost